3675. Nationaal Programma Landelijk Gebied

Het Kabinet werkt aan een Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). In het NPLG worden de structurerende en richtinggevende keuzes vastgelegd om de doelen op het gebied van natuur (en dan specifiek stikstof), water en klimaat (voor wat betreft emissies) te kunnen bereiken. Het programma heeft alleen betrekking op het landelijk gebied. Voordat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit over het NPLG, worden de gevolgen hiervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-06-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
prof. dr. ing. Jan Willem Erisman
ir. Tilly Fast
ir. Yttje Feddes
drs. Jacobiene Ritsema
prof. dr. Henk Siepel
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: mw. drs. A. Lüchtenborg, dhr. mr. R. Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bevoegd gezag
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Overige gegevens

Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 30 mrt 2023