3670. Drinkwatervoorziening van de toekomst Dunea, provincie Zuid-Holland

Drinkwaterbedrijf Dunea is op zoek naar nieuwe bronnen voor drinkwater en naar nieuwe zuiveringsmogelijkheden. Dat is nodig omdat de vraag naar drinkwater snel stijgt, terwijl onzekerheid rond de beschikbaarheid daarvan toeneemt. Voor het onderzoeken van mogelijke locaties voor nieuwe bronnen met bijbehorende innamelocaties en de ruimtelijke inpassing van de daarvoor benodigde installaties wordt een milieueffectrapport opgesteld. De provincie Zuid-Holland heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van dat rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-06-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
drs. Gert Dekker
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dunea

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Haaglanden
Omgevingsdienst West Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C15.1 2018: infriltratie van water in de bodem of onttrekking grondwater alsmede wijziging of uitbreiding van bestaande infriltraties en onttrekkingen >=10 milj m3 pj

Bijgewerkt op: 29 aug 2023