3669. Ontwikkeling bedrijventerrein in de Oostpolder

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland willen de regionale economie en werkgelegenheid versterken. Daarom willen ze de Oostpolder, ten zuiden van de Eemshaven, ontwikkelen tot een bedrijventerrein met een oppervlakte van 600 hectare. Het terrein zal ruimte bieden aan grootschalige waterstofbedrijven, batterijfabrieken, datacenters en bedrijven om de aanlanding van wind op zee mogelijk te maken. Voordat Gedeputeerde Staten van Groningen een besluit nemen over de Structuurvisie Oostpolder waarin het plan wordt vastgelegd, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder constateerde de Commissie dat daarin nog belangrijke informatie ontbrak.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-06-2022 Aankondiging start procedure
01-06-2022 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
06-06-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
14-09-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
11-05-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-06-2023 Ter inzage legging MER
27-07-2023 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
25-07-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-10-2023 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies en de aanvulling daarop
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Met de aanvulling op het milieueffectrapport is meer informatie beschikbaar gekomen over de milieueffecten en de fasering van het bedrijventerrein. De inrichting van het bedrijventerrein met minimale geluidhinder voor omwonenden is nu goed beschreven. Ook zijn de risico’s op aardbevingen aangegeven, en de wijze waarop de gevolgen ervan beperkt worden. Het rapport maakt nog niet voldoende aannemelijk dat bij de verdere uitwerking voldaan kan worden aan de wettelijke eisen voor de bescherming van de natuur en waterkwaliteit. Daarmee is niet duidelijk of het plan uiteindelijk uitvoerbaar is.
De Commissie adviseert de provincie om eerst aannemelijk te maken dat het plan kan voldoen aan de wettelijke eisen voor de bescherming van natuur en waterkwaliteit, en daarna pas een besluit te nemen over de Structuurvisie Oostpolder.

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport onderbouwt goed de behoefte aan een grootschalig bedrijventerrein, en laat ook zien waarom de Oostpolder de beste locatie is in de provincie. Er zijn in het rapport ook een aantal verschillende varianten voor de inrichting van het bedrijventerrein onderzocht. De Commissie vindt de milieueffecten van het beoogde plan nog onvoldoende beschreven. De gevolgen voor geluidhinder en van aardbevingen voor de veiligheid vragen nog aandacht. Ook is niet zeker of kan worden voldaan aan de wettelijke eisen voor de bescherming van de natuur en waterkwaliteit.
De Commissie adviseert de provincie om het rapport op deze onderdelen eerst aan te vullen, en daarna pas een besluit te nemen over de Structuurvisie Oostpolder.

Advies reikwijdte en detailniveau
Onderbouw in het rapport de behoefte aan een grootschalig bedrijventerrein, en laat zien waarom de Oostpolder de beste locatie is. Geef duidelijk aan welke ruimte en voor-zieningen deze bedrijven nodig hebben, zegt de Commissie.
Ook is het nodig om aan te geven wat de milieuruimte is, zoals voor geluid, veiligheid, stikstof en waterkwaliteit. Werk vervolgens alternatieven uit waarbij verschillende mo-gelijkheden en keuzes aan bod komen. Met welke inrichting van het terrein heb je bij-voorbeeld de minste hinder voor de omgeving en welke inrichting is het beste voor de natuur?

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
drs. Roeland van Kerkhoff
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Het Hogeland
Provincie Groningen

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.
D22.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een industriƫle installatie bestemd voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water indien elektriciteitscentrale met een vermogen van 200 megawatt (thermisch) of meer en, indien het een wijziging of uitbreiding betreft, en het vermogen met 20% of meer toeneemt of de inzet van een andere brandstof tot doel heeft

Bijgewerkt op: 12 okt 2023