3669. Ontwikkeling bedrijventerrein in de Oostpolder

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland willen de Oostpolder ontwikke-len tot een bedrijventerrein dat geschikt is voor grootschalige waterstofbedrijven, batte-rijfabrieken en datacenters. De Oostpolder ligt ten zuiden van de Eemshaven. Het doel is de regionale economie en werkgelegenheid te versterken. Voordat Gedeputeerde Staten van Groningen een besluit nemen, worden de milieugevolgen eerst onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-06-2022 Aankondiging start procedure
01-06-2022 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
06-06-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
14-09-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Onderbouw in het rapport de behoefte aan een grootschalig bedrijventerrein, en laat zien waarom de Oostpolder de beste locatie is. Geef duidelijk aan welke ruimte en voor-zieningen deze bedrijven nodig hebben, zegt de Commissie.
Ook is het nodig om aan te geven wat de milieuruimte is, zoals voor geluid, veiligheid, stikstof en waterkwaliteit. Werk vervolgens alternatieven uit waarbij verschillende mo-gelijkheden en keuzes aan bod komen. Met welke inrichting van het terrein heb je bij-voorbeeld de minste hinder voor de omgeving en welke inrichting is het beste voor de natuur?

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
drs. Roeland van Kerkhoff
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Het Hogeland

Bevoegd gezag
gedeputeerde Staten van Groningen
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 14 sep 2022