3658. Vergunningen ontwikkeling PALLAS-reactor gemeente Schagen

De Pallas-reactor vervangt de bestaande Hoge Flux-reactor in Petten. De nieuwe reactor zal medische en industriële isotopen produceren en worden gebruikt voor nucleair technologisch onderzoek. Voor het bouwen en exploiteren van de Pallas-reactor zijn vergunningen nodig in het kader van de Kernenergiewet en de Waterwet. Voordat wordt besloten over de vergunningen, zijn de milieueffecten ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
14-03-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-10-2022 Ter inzage legging MER
22-12-2022 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
19-12-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-02-2023 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport en de aanvulling daarop geeft uitgebreide informatie over de milieugevolgen van het bouwen, in bedrijf nemen en exploiteren van de Pallas-reactor. De conclusie dat bij storingen en ongevallen wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming is weliswaar aannemelijk, maar moet nog navolgbaar worden onderbouwd, schrijft de Commissie in haar advies. Relevante invoergegevens die gebruikt zijn om de veiligheidsrisico’s te bepalen ontbreken namelijk in het rapport. Bij de bouw en de exploitatie van de reactor komen stikstofverbindingen vrij. De conclusie in het rapport dat extra stikstofneerslag zeker geen invloed heeft op de nabijgelegen beschermde duinnatuur kan niet met zekerheid worden getrokken. Er bestaan namelijk nog onzekerheden in de veronderstelde gunstige ontwikkeling van de konijnenpopulatie die daarvoor nodig is. Ook ontbreekt informatie over mogelijke bronmaatregelen om de stikstofneerslag te verminderen. De Commissie adviseert de ANVS om het rapport op deze onderdelen eerst aan te vullen, en daarna pas een besluit te nemen over de vergunningen.

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport geeft uitgebreide informatie over de milieugevolgen van het in bedrijf nemen en exploiteren van de Pallas-reactor. Wel is een meer navolgbare onderbouwing nodig van de conclusie dat bij storingen en ongevallen wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.
Bij de bouw en de exploitatie van de reactor komen stikstofverbindingen vrij. Er ontbreekt in het rapport nog voldoende informatie over de gevolgen hiervan voor de nabijgelegen beschermde duinnatuur. De Commissie adviseert de ANVS om het rapport op deze onderdelen eerst aan te vullen, en daarna pas een besluit te nemen over de vergunningen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
dr. Harry Slaper
ing. Rob Vogel
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Bevoegd gezag
ANVS
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C22.3 2018: oprichting van een kerncentrale en andere kernreactoren, met inbegrip buitengebruikstelling of ontmanteling van dergelijke centrales of reactoren, muv onderzoekinstallaties voor productie en verwerking van splijt- en kweekstoffen, met een constant vermogen < 1 thermische kW
D25.1 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten met opslagcapaciteit >= 100.000 ton

Bijgewerkt op: 09 feb 2023