3654. Auditcommissie zoutwinning Waddenzee

Frisia Zout uit Harlingen heeft toestemming om sinds eind 2020 zout te winnen onder de Waddenzee. Maar de natuur in de Waddenzee mag er niet onder lijden. Als dat wel het geval is wordt de zoutwinning verminderd of stopgezet. Elk jaar worden de effecten van de winning daarom gemonitord. Zo vinden diep in de bodem en op het wad metingen plaats en worden onder andere aanwezige vogelsoorten geteld.

Procedure en adviezen

Advisering Auditcommissie 2022
06-04-2022 Adviesaanvraag
17-11-2022 Advies uitgebracht
Advies Auditcommissie 2022
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advisering Auditcommissie 2022
De Auditcommissie vindt de rapporten over 2021 van goede kwaliteit. Het geheel geeft een compleet en samenhangend beeld van de situatie in het gebied.

Naast haar advies over de monitoring signaleert de Auditcommissie een aantal recente ontwikkelingen waaruit lijkt of de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht en de toevoer van sediment (zand en slib) afneemt. De Auditcommissie adviseert de ministers om deze recente ontwikkelingen mee te nemen bij haar besluit over de toegestane bodemdaling die de zoutwinning mag veroorzaken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mr. dr. Annelies Freriks
prof. dr. Piet Hoekstra
drs. Sander Kabel
prof. dr. ir. Alfred Stein
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Frisia zout B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 07 aug 2023