3649. Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid

Met het oog op de Omgevingswet, die eraan komt, zijn veel gemeenten bezig met het maken van hun omgevingsplan. De gemeente Leeuwarden doet mee aan de pilot ‘milieueffectrapportage en omgevingsplan’, om de effecten van het omgevingsplan op de leefomgeving zo goed mogelijk in beeld te brengen. In de pilot vraagt Leeuwarden op verschillende momenten advies aan de Commissie. De gemeente en de Commissie delen hun ervaringen, zodat andere gemeenten daar profijt van kunnen hebben bij het maken van hun omgevingsplan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-03-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-06-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
16-09-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-03-2023 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
In dit geval wil Leeuwarden een omgevingsplan vaststellen voor ‘Buitengebied Zuid’ en daarvoor de gezondheids- en leefbaarheidseffecten onderzoeken. Er is op onderdelen uitgebreid onderzoek gedaan en er zijn al verschillende opties onderzocht om negatieve milieu- en omgevingsgevolgen te verminderen. De Commissie adviseert om nu eerst verschillende mogelijkheden te onderzoeken die zijn gebaseerd op de gemeentelijke ambities voor dit gebied. Door hiervoor de gevolgen voor de leefomgeving in beeld te brengen en deze te vergelijken, kan er een weloverwogen keuze worden gemaakt voor het nieuwe omgevingsplan.

Advies reikwijdte en detailniveau
Leeuwarden wil een omgevingsplan vaststellen voor Buitengebied Zuid en daarvoor de gezondheids- en leefbaarheidseffecten onderzoeken.
De gemeente heeft al een duidelijke en goede onderzoeksagenda voor het omgevingseffectrapport, zegt de Commissie. Zij adviseert voor het omgevingsplan de ambities uit de omgevingsvisie van Leeuwarden concreet te maken. Onderzoek daarna verschillende opties om deze ambities te realiseren en vergelijk deze op hun milieugevolgen. Dan kan er een weloverwogen keuze worden gemaakt voor het omgevingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Renske Nijdam
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Leeuwarden

Bevoegd gezag
Gemeente Leeuwarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 09 mrt 2023