3637. Beleidskader Milieu, provincie Noord-Brabant

Het Noord-Brabantse milieubeleid is niet meer actueel. Daarom is nieuw beleid nodig dat aansluit bij de provinciale omgevingsvisie (2018) en bij recente ontwikkelingen in milieubeleid en -kwaliteit. Dit beleid wordt vastgelegd in het Beleidskader Milieu 2030 en bestrijkt de thema's gevaarlijke stoffen, omgevingsveiligheid, luchtkwaliteit, geluid- en geurhinder, bodem en ondergrond, lichtvervuiling, grond- en afvalstoffen en luchtvaart. De provincie wil milieueffectrapportage gebruiken om keuzes te maken over de inhoud van het beleid.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-02-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
17-03-2022 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
dr. Franci Vanweert
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 21 mrt 2022