3636. Kustontwikkeling Eemszijlen, provincie Groningen

De provincie Groningen en het waterschap Hunze en Aa’s bereiden zich in het project Kustontwikkeling Eemszijlen voor op de gevolgen van klimaatverandering in De Groote Polder. Dat doen zij samen met de gemeente Eemsdelta, Rijkswaterstaat, Het Groninger Landschap en Groningen Seaports. Het voorlopige plangebied bevindt zich in een deel van de kustzone van de gemeente Eemsdelta. De partijen kijken hier samen naar mogelijkheden om natuur, recreatie/toerisme, zoetwaterbeschikbaarheid en waterveiligheid te verbeteren. Voordat een besluit wordt genomen over de kustontwikkeling, worden de milieugevolgen van het project onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie Groningen heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het nog op te stellen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-06-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
08-06-2022 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Piet Hoekstra
dr. ir. Zwanette Jager
dr. Heleen van Londen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Groningen
Gemeente Eemsdelta
Rijkswaterstaat
Stichting Groninger Landschap

Bevoegd gezag
Waterschap Hunze en Aa's
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.
D27 2018: De eerste bebossing of ontbossing of wijziging of uitbreiding daarvan tbv andere ruimtelijke functie als >= 100 ha agrarische bestemming of >= 10 ha anders dan agrarische bestemming

Bijgewerkt op: 05 aug 2022