3634. Omgevingsvisie gemeente Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug stelt voor de ruimtelijke ontwikkeling een omgevingsvisie op voor de periode tot 2040. In de visie worden keuzes gemaakt voor onder andere woningbouw, verkeer en vervoer, opwekking van duurzame energie, landbouw en recreatie. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie zijn de effecten op de omgeving onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
07-02-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-05-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Op hoofdlijnen wordt het effect van de omgevingsvisie duidelijk. De visie kan negatief uitwerken voor de beschermde natuurgebieden en gezondheid, maar biedt ook kansen voor verbetering. Het milieueffectrapport laat zien welke ambities van de gemeente elkaar kunnen versterken en welke met elkaar conflicteren.
In de omgevingsvisie zijn verschillende deelgebieden aangegeven, zoals de heuvelrug, het Langbroekerweteringgebied en de dorpen. Deze verschillen sterk van elkaar en kennen ook verschillende knelpunten en kansen. Sommige keuzes, bijvoorbeeld voor woningbouw, duurzame energieopwekking en toerisme, zullen per gebied heel anders uitwerken. Inzicht in de gevolgen per gebied is wel belangrijk om te hebben. Daarmee kan de gemeente het risico dat keuzes in deze gebieden ten koste gaan van bestaande waarden beter beheersen.
De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te vullen voordat wordt besloten over de definitieve omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Irma Dekker, MSc
dr. ir. Marieke Dijkema
dr. Roeland During

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Bevoegd gezag
Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 24 mei 2022