3631. Omgevingsvisie Arnhem

De gemeente Arnhem wil een nieuwe Omgevingsvisie vaststellen voor haar beleid richting 2040. De gemeente gaat voor een aantrekkelijke, groene, gezonde, veilige en vitale stad, met ruimte voor schone mobiliteit, wonen en nieuwe energie. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
22-08-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-11-2022 Ter inzage legging MER
26-01-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft de gevolgen voor de leefomgeving goed. Het beleid heeft vooral positieve effecten, bijvoorbeeld op duurzaamheid en biodiversiteit in de stad. Wel neemt de geluidhinder toe doordat er meer woningen komen op drukke plekken. Door nieuwe ontwikkelingen kan er bovendien extra stikstof neerslaan op de Veluwe. Dit is een risico voor de natuur die daar al kwetsbaar is. De Commissie is zeer te spreken over het milieueffectrapport. Haar advies is om nog wel de milieueffecten te beschrijven van toekomstscenario’s die de gemeente eerder met inwoners en bedrijven besproken heeft. Deze scenario’s leggen bijvoorbeeld meer nadruk op de ontwikkeling van het stadscentrum, of juist op de wijken eromheen. Deze scenario’s zorgen mogelijk voor minder geluidhinder of aantasting van de Veluwe. Dit is belangrijke informatie voor de gemeenteraad en belanghebbenden. De Commissie adviseert het rapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de Omgevingsvisie.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
drs. Gerwin Gabry
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
drs. Gwenn van der Schee

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Arnhem

Bevoegd gezag
Gemeente Arnhem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 26 jan 2023