3630. Aramis – CO2 transport (CCS Project)

TotalEnergies, Shell, Energie Beheer Nederland (EBN) en Nederlandse Gasunie willen met het Aramis initiatief infrastructuur aanleggen voor CO2 transport. Bedrijven kunnen hiermee CO2, dat ze produceren en afvangen, in lege gasvelden onder de Noordzee opslaan. De leiding kan maximaal 22 megaton CO2 per jaar transporteren naar de opslaglocaties. Er wordt gestart met de opslag van 5 megaton CO2 per jaar.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-05-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
18-08-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De CO2-infrastructuur van het Aramis initiatief is onderdeel van een totale CO2-opslagketen. Deze keten omvat naast transport ook de afvang en de opslag van CO2. Het milieueffectrapport moet de gevolgen van de hele keten laten zien. Omdat voor de eerste fase de opslaglocaties al bekend zijn, moet het ook de milieugevolgen van de CO2-opslag weergeven. Voor de volgende fases adviseert de Commissie om indicatief de maximale milieugevolgen van afvang en opslag in beeld te brengen. Het afvangen, transporteren en opslaan van CO2 heeft als doel om minder broeikasgassen uit te stoten. Laat zien wat netto daling van CO2 uitstoot is, zegt de Commissie in haar advies. Kijk ook hierbij naar de gehele CO2-opslagketen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Wim Brilman
dr. Robert Hack
prof. dr. Piet Hoekstra
ing. Rob Vogel
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Aramis consortium

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C08.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding buisleiding diameter >80 cm of lengte >40km voor transport gas, olie, chemicaliën of voor CO2 geologische opslag, incl. pompstation
C08.2 2018: oprichting van opslaglocaties volgens Richtlijn 2009/31/EG voor CO2-opslag

Bijgewerkt op: 04 dec 2023