3622. Circulair Materialenplan

Het huidig landelijk afvalbeheerplan geldt tot eind 2023. Hierna zal de minister een volgend plan vaststellen, het Circulair Materialenplan (CMP1). Dit plan bevat een overzicht van het afvalstoffenbeleid en stelt regels voor de vergunningverlening. Het wil een bijdrage leveren aan de Nederlandse ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Voordat de minister besluit over het plan worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-11-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
04-10-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het plan is een belangrijke schakel voor het volledig circulair maken van de Nederlandse economie. Geef in het milieueffectrapport aan welke plek het CMP1 in het Nederlandse milieubeleid inneemt en beschrijf helder wat het plan wel én juist niet behandelt. Dit voorkomt dat er onduidelijkheid over de rolverdeling ontstaat en dat belangrijke milieuonderdelen uiteindelijk niet worden uitgewerkt.
Ook adviseert de Commissie om te onderzoeken welke milieu- en omgevingsgevolgen circulair materialenbeheer heeft. Werk bijvoorbeeld toekomstige materiaalketenplannen uit die bijdragen aan de circulariteitsdoelen.
Ten slotte adviseert de Commissie om realistische alternatieven uit te werken binnen het afvalbeleid en van verschillende manieren van afvalverwerking. Breng hiervan de milieugevolgen in kaart.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Geert Bergsma
ir. Lidwien Besselink
ing. Cor Coenrady
mr. dr. Annelies Freriks
ir. Paul van Vugt
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Bijgewerkt op: 04 okt 2022