3609. UPM Castor Tweede Maasvlakte

UPM Kymmene Corporation wil op de Tweede Maasvlakte een fabriek bouwen voor de productie van biobrandstoffen zoals biodiesel en vliegtuigbrandstof. Voor de biobrandstoffen wordt 750.000 ton vloeibare hernieuwbare grondstoffen gebruikt, waaronder plantaardige en dierlijke vetten/oliën en energierijke afvalstromen. Voordat de provincie Zuid-Holland besluit over de benodigde vergunningen worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-09-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-11-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Bij de productie van de biobrandstoffen komen broeikasgassen, stikstofoxiden en mogelijk andere stoffen vrij. De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport de mogelijkheden voor minder uitstoot te onderzoeken, door bijvoorbeeld restwarmte, groene waterstof en reinigingsinstallaties voor stikstof te gebruiken.

Het milieueffectrapport moet daarnaast goed het productieproces en de daarbij spelende onzekerheden beschrijven. Zo moet duidelijk zijn welke grondstoffen worden gebruikt. Dit is nodig om een compleet beeld te krijgen van de te verwachten milieugevolgen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
ing. Wim van der Maarl
drs. Joost van der Pluijm
ir. Marlies Verspui

Voorzitter: Eric van der Burg
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
UPM Kymmene Corporation

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 14 apr 2022