3604. Omgevingsvisie Roosendaal

Roosendaal heeft veel ambities voor het stadscentrum, de stadsranden, het landelijk gebied en voor de leefbaarheid in de hele gemeente. De gemeente stelt een omgevingsvisie op waarin deze ambities een plek krijgen. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie, zijn de effecten op de omgeving onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Toetsing
24-08-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-04-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De milieueffecten van de verschillende ambities zijn veelal te globaal beschreven in het rapport. Waar ambities botsen of elkaar juist versterken, komt nu niet goed uit de verf. Ook zijn de positieve en/of negatieve effecten per ambitie nog onvoldoende duidelijk. Door deze in het milieueffectrapport apart te onderzoeken, kan meer inzicht ontstaan in de gevolgen van keuzes.
De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te passen en op een aantal onderwerpen te verdiepen, zodat er meer onderbouwing van keuzes is. Breng ook beter de knelpunten in de leefomgeving in beeld en de manier waarop de gemeente deze wil oplossen, is het advies van de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Tilly Fast
ir. Ruud Westerhof
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Roosendaal

Bevoegd gezag
Gemeente Roosendaal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 20 apr 2022