3599. Natuurherstel Weerribben, deelgebied Noordmanen en Kooi van Pen

De provincie Overijssel wil de natuur in deelgebieden Noordmanen en Kooi van Pen, onderdeel van de Weerribben, herstellen. Zo worden langgerekte veenputten (‘petgaten’) gegraven om bijzondere natuurtypen terug te brengen en komt er nieuwe natuur. Voordat de Provinciale Staten besluiten over het inpassingsplan en de ontgrondingenvergunning, zijn de milieugevolgen beschreven in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
03-12-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-01-2022 Ter inzage legging MER
29-03-2022 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
30-03-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-06-2022 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport, dat na eerder advies van de Commissie is aangevuld, laat zien dat de waterkwaliteit onvoldoende is om de natuurdoelen te halen. Hier zijn meer maatregelen voor nodig. Monitor de effectiviteit van die maatregelen, zegt de Commissie, en tref als dan nodig blijkt nog extra maatregelen.
Er is nu ook voldoende informatie over de effecten op archeologie en cultuurhistorie. Zorg voordat de vergunning wordt verleend duidelijk is op welke wijze archeologische waarden worden behouden, zegt de Commissie in haar advies.

Voorlopig toetsingsadvies
Het natuurherstelplan is in de loop van de jaren op onderdelen aangepast. Het milieueffectrapport bevat veel informatie over de effecten tijdens de aanleg en na realisatie. Er ontbreekt echter inzicht over de waterkwaliteit in het gebied. Hierdoor is onduidelijk of de natuurdoelen worden gehaald. Ook is nog niet helemaal duidelijk wat de effecten van het plan zijn op archeologische waarden, zoals prehistorische bewoning.

Met de petgaten wordt het gebied deels teruggebracht naar de oorspronkelijke cultuurhistorische situatie en ontstaat er een open landschap. Nu is nog niet duidelijk waar het oorspronkelijke landschap wordt teruggebracht en waar niet.

De provincie Overijssel neemt het advies van de Commissie over. Zij vult het rapport op korte termijn aan en legt het aangevulde rapport opnieuw aan de Commissie voor.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
drs. Sjef Jansen
dr. Heleen van Londen

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.

Bijgewerkt op: 09 jun 2022