3594. Omgevingsvisie Lisse

De gemeente Lisse stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling van Lisse tot 2040. Daarin maakt de gemeente keuzes voor bijvoorbeeld woningbouw, bedrijventerreinen, recreatie en duurzame energie. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie zijn de gevolgen voor de omgeving onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
16-07-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-08-2021 Ter inzage legging MER
09-11-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat er keuzes nodig zijn voor woningbouw, bereikbaarheid, klimaatadaptatie (wateroverlast, watertekort, hittestress), energietransitie (aardgasvrij bouwen, duurzame energie), natuur en openbaar groen. De omgevingsvisie leidt tot verbeteringen, maar ook wordt duidelijk dat nog niet alle doelen voor 2040 worden gehaald, voor bijvoorbeeld energietransitie en klimaatadaptatie. Omdat het milieueffectrapport op sommige punten erg algemeen is, is de beoordeling van de milieueffecten en de mate waarin doelen bereikt worden soms niet goed te volgen. Knelpunten en kansen blijven daarom nu deels nog onduidelijk, terwijl deze wel belangrijk zijn bij het maken van afwegingen in de omgevingsvisie én voor vervolgbesluiten. De Commissie adviseert daarom het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ir. Tilly Fast
ir. Joep Lax
drs. Benno Schepers

Voorzitter: Eric van der Burg
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Lisse

Bevoegd gezag
Gemeente Lisse

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 09 nov 2021