3591. Grootschalige opwekking wind- en zonne-energie, gemeente Waalwijk

De gemeenten in de regio Hart van Brabant willen meer elektriciteitsverbruik in de regio zelf opwekken. Daarbij hoort ook de gemeente Waalwijk: in 2030 wil ze 50% van haar verbruik zelf opwekken. Hiervoor is de gemeente op zoek naar locaties voor zonnevelden en windturbines. Voordat de gemeenteraad hierover besluit, worden de mogelijke gevolgen voor de omgeving in een milieueffectrapport onderzocht.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-06-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
03-03-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
31-10-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
Op dit moment toetst de Commissie het tussentijdse MER.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt dat er een goede basis voor dat rapport ligt. Ze geeft aan dat met grotere zoekgebieden mogelijk locaties gevonden worden waar de windturbines en zonnepanelen minder gevolgen voor mens en natuur hebben. Overweeg daarom grotere zoekgebieden te onderzoeken, zegt de Commissie. Ze adviseert daarbij om op zijn minst duidelijk aan te geven hoe milieueffecten een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de huidige zoekgebieden. Waalwijk kan daarmee krachtiger de keuze voor deze gebieden onderbouwen.
De Commissie adviseert ook om in te gaan op de samenhang met de gehele energieopgave van de regio Hart van Brabant. Tot slot suggereert de Commissie om nu in één keer de gevolgen te onderzoeken van de Waalwijkse ambitie om in 2043 helemaal klimaatneutraal te zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Theo Fens
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Waalwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Waalwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines

Bijgewerkt op: 01 dec 2022