3589. Regionale Energiestrategie (RES) Arnhem-Nijmegen

Dertig regio’s in Nederland stellen een Regionale Energiestrategie (RES) op. Een RES brengt in beeld hoe voldoende hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie, kan worden opgewekt voor het halen van de klimaatdoelen. In pilots onderzoeken verschillende RES-regio’s samen met het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie en de Commissie m.e.r. hoe milieueffectrapportage kan worden ingezet bij een RES.  De RES-regio Arnhem Nijmegen had de Commissie gevraagd te adviseren over de milieu-informatie in hun RES 1.0.

Procedure en adviezen

Advies over milieuinformatie
23-06-2021 Adviesaanvraag
18-11-2021 Advies uitgebracht
Advies milieu-informatie
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies benodigde milieu-informatie
De RES-regio Arnhem Nijmegen wil vanaf 2030 jaarlijks 1,62 Terawattuur aan hernieuwbare energie opwekken. De Energiestrategie noemt onder andere de zoekgebieden voor het opwekken van wind- en zonne-energie, en de ontwikkeling van zonne-energie op (grootschalige) daken.

De gebruikte milieu-informatie laat goed zien in welke gebieden energieopwekking niet mogelijk is of minder geschikt is. De Commissie adviseert om voor de RES 2.0 te onderzoeken welke gevolgen de gekozen zoekgebieden hebben voor landschap en natuur, bijvoorbeeld op de biodiversiteit binnen en buiten de beschermde natuurgebieden. Onderzoek ook of er mogelijkheden zijn om de milieugevolgen te beperken, bijvoorbeeld door een andere verhouding van wind- en zonne-energie. Dit onderzoek helpt bij het goed onderbouwen van de locatiekeuzes voor wind- en zonne-energie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Theo Fens
ing. Caspar Slijpen
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente(n)/Provincie RES regio Arnhem-Nijmegen

Bevoegd gezag
Gemeente(n)/Provincie RES regio Arnhem-Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 18 nov 2021