3587. Schalkwijker Buitenwaard

Staatsbosbeheer en K3Delta willen de Schalkwijker Buitenwaard in de uiterwaarden van de Lek herinrichten. Het gebied wordt verlaagd en er komt een nevengeul. De klei die hierbij vrijkomt, wordt verkocht. Na de werkzaamheden kan de natuur zich ontwikkelen. Voordat de provincie Utrecht besluit over de ontgrondingsvergunning, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
16-06-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-04-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport beschrijft onvoldoende welke effecten het plan heeft op bestaande natuur en wat het plan betekent voor het halen van de provinciale natuurdoelen. De Commissie adviseert dit alsnog te beschrijven. Breng daarnaast de effecten op de grondwaterstand beter in beeld met het oog op binnendijkse bebouwing en fruitteelt in de directe omgeving.
De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het plan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Reinoud Kleijberg
dr. Vincent Post
drs. Nathalie Vossen
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
K3 Delta
Staatsbosbeheer

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Bijgewerkt op: 12 apr 2022