3583. Beleidskader Natuur 2030, provincie Noord-Brabant

De Brabantse natuur heeft zich in de afgelopen decennia niet positief ontwikkeld. De provincie Noord-Brabant wil daarom nieuw natuurbeleid uitwerken in het Beleidskader Natuur 2030. Het doel is om natuurgebieden in te richten, de biodiversiteit te verbeteren, cultuurhistorische landschappen te behouden en draagvlak voor nieuwe energie- en klimaatadaptieve landschappen te krijgen. De provincie wil milieueffectrapportage gebruiken om keuzes te maken over de inhoud van het beleid.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-06-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-07-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
21-10-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
03-03-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-04-2022 Advies uitgebracht
Tussentijds advies
Toetsing
26-04-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-05-2022 Ter inzage legging MER
14-07-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport beschrijft de zorgelijke staat van de natuur en de opties om dit te verbeteren. Bijvoorbeeld in de natuur zelf, in de landbouw en in de steden en dorpen. Het rapport laat ook goed zien dat de doelen van de provincie onvoldoende worden gehaald.
Voor de besluitvorming over het Beleidskader ontbreekt nog belangrijke informatie. Het kabinet heeft recent doelstellingen voor minder stikstof geformuleerd en nieuwe financiële middelen vrijgemaakt. Het landelijk gebied zal in de toekomst sterk veranderen. Het milieueffectrapport moet hier nu al op anticiperen, zegt de Commissie. Daarmee kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de besluitvorming.
De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het nieuwe natuurbeleid.

Tussentijds advies
Gedeputeerde Staten hebben de Commissie gevraagd tussentijds te adviseren over het verder afbakenen van alternatieven, voordat het milieueffectrapport wordt opgesteld. Dit advies heeft plaatsgevonden in de vorm van een gesprek tussen medewerkers van de provincie en de Commissie op 16 maart 2022. De provincie heeft al een aantal goede denkrichtingen voor de alternatieven in beeld. In het gesprek heeft de Commissie onder andere aangegeven dat alternatieven tenminste moeten voldoen aan de wettelijke doelstellingen voor natuur en biodiversiteit, en dat het milieueffectrapport de beoogde natuurkwaliteit en biodiversiteit duidelijk moet beschrijven. Verder heeft de Commissie geadviseerd over het meewegen van financiële mogelijkheden bij de afbakening van alternatieven en over het meenemen van de aspecten landschap en bossen. De provincie werkt het milieueffectrapport nu verder uit.

Advies reikwijdte en detailniveau
Geef een duidelijke toelichting op de doelen van het beleidskader, adviseert de Commissie. Laat zien wat er in het huidige natuurbeleid goed en minder goed gaat, en welke mogelijkheden de provincie heeft om te sturen. Het halen van de doelen voor de Natura 2000-gebieden (onder andere voor stikstof) en het Natuurnetwerk Brabant vraagt speciale aandacht. Maar, benadrukt de Commissie, onderzoek niet alleen manieren om de natuur zelf te verbeteren. Kijk ook hoe de natuur een bijdrage kan leveren aan andere doelstellingen van de provincie, zoals economische groei, duurzaamheid en welzijn. De provincie gaat nu aan de slag met het milieueffectrapport. Daarna laat ze het rapport beoordelen door de Commissie en neemt ze een besluit over het beleidskader.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
drs. Sjef Jansen
dr. Heleen van Londen
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 14 jul 2022