3582. Herinrichting N270 West (Helmond-Walsberg)

Om de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren, wil de provincie Noord-Brabant de N270 tussen Helmond en Walsberg, bij Deurne, aanpassen. Mogelijke oplossingen die worden onderzocht gaan uit van het verbreden naar 2x2 rijstroken, of bevatten een ruimtereservering voor een eventuele toekomstige verbreding. Voordat de provincie hierover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffect-rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-06-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-10-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Om de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren, wil de provincie Noord-Brabant de N270 tussen Helmond en Walsberg, bij Deurne, aanpassen. Mogelijke oplossingen die worden onderzocht gaan uit van het verbreden naar 2x2 rijstroken, of bevatten een ruimtereservering voor een eventuele toekomstige verbreding. Voordat de provincie hierover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
Werk in het milieueffectrapport, naast oplossingen die uitgaan van wegverbreding, ook oplossingen uit met de huidige 2x1 rijstroken, adviseert de Commissie. Kijk bijvoorbeeld in hoeverre de doorstroming verbetert met ongelijkvloerse kruisingen. En onderzoek of de verkeersveiligheid verbetert met betere handhaving van maximumsnelheid, inhaalbeperkingen en minder landbouwverkeer. Laat in het milieueffectrapport zien welke winst dit oplevert voor de leefbaarheid en de natuur ten opzichte van oplossingen die uitgaan van wegverbreding.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
dr. Henk Everts
ir. Joep Lax

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km

Bijgewerkt op: 30 mei 2024