3557. Omgevingsvisie gemeente Helmond

De gemeente Helmond stelt een omgevingsvisie op voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving tot 2040. Het gaat dan om bijvoorbeeld woningbouw, infrastructuur en bedrijventerreinen, maar ook om regionale ontwikkelingen binnen Brainport Eindhoven. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie, worden de effecten onderzocht in een omgevingseffectrapport. Dit rapport laat naast de milieueffecten ook de sociale en economische effecten zien van deomgevingsvisie. De gemeente vroeg de Commissie te adviseren over de benodigde inhoud van het omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-05-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
29-10-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
26-06-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
Belangrijk startpunt voor het omgevingseffectrapport is een goede beschrijving van de ‘huidige staat van Helmond’. Deze laat zien hoe de gemeente er nu voor staat en welke grote ontwikkelingen op haar af komen. De ontwikkelingen binnen Brainport Eindhoven kunnen bijvoorbeeld tot grote veranderingen in Helmond leiden. Enerzijds bieden ze kansen voor economie en werkgelegenheid, maar anderzijds kunnen ze negatieve gevolgen hebben voor inwoners van Helmond. Gebruik daarom in het rapport herkenbare, specifiek Helmondse beoordelingscriteria, zegt de Commissie.

Ook adviseert de Commissie om in het rapport alternatieven te onderzoeken die zoveel mogelijk van elkaar verschillen. Zo’n vergelijking geeft de gemeenteraad inzicht in de keuzemogelijkheden en in de consequenties.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Marieke Dijkema
dr. Roeland During
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Helmond

Bevoegd gezag
Gemeente Helmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 22 sep 2023