3557. Omgevingsvisie gemeente Helmond

De gemeente Helmond stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente tot 2040. Hierin maakt ze strategische keuzes voor bijvoorbeeld woningbouw, bedrijventerreinen en mobiliteit. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie zijn de effecten ervan onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-05-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
29-10-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
26-06-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-11-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat duidelijk zien wat de huidige situatie in Helmond is en welke knelpunten zich voordoen. Dat is bijvoorbeeld uitgewerkt voor geurhinder, sociale veiligheid, water en natuur. Het rapport onderzoekt de effecten van twee alternatieven. Deze verschillen vooral in de manier waarop wordt omgegaan met de woningbouwopgave en met mobiliteit.

De onderzochte alternatieven sluiten niet aan bij alle ambities van de gemeente en de knelpunten die nu spelen, zegt de Commissie. Zo geeft het rapport niet aan welke keuzes de gemeente kan maken voor het omgaan met sociale tweedeling en het uitwerken van de energietransitie en klimaatbestendigheid. Daardoor is niet duidelijk wat de omgevingsvisie bijdraagt aan de doelen hiervoor. Ook is de beoordeling van de effecten op de omgeving onvolledig. Zo is niet duidelijk wat de gevolgen van de omgevingsvisie zijn voor de specifieke Helmondse kwaliteit en identiteit.

De Commissie adviseert om het omgevingseffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Advies reikwijdte en detailniveau
Belangrijk startpunt voor het omgevingseffectrapport is een goede beschrijving van de ‘huidige staat van Helmond’. Deze laat zien hoe de gemeente er nu voor staat en welke grote ontwikkelingen op haar af komen. De ontwikkelingen binnen Brainport Eindhoven kunnen bijvoorbeeld tot grote veranderingen in Helmond leiden. Enerzijds bieden ze kansen voor economie en werkgelegenheid, maar anderzijds kunnen ze negatieve gevolgen hebben voor inwoners van Helmond. Gebruik daarom in het rapport herkenbare, specifiek Helmondse beoordelingscriteria, zegt de Commissie.

Ook adviseert de Commissie om in het rapport alternatieven te onderzoeken die zoveel mogelijk van elkaar verschillen. Zo’n vergelijking geeft de gemeenteraad inzicht in de keuzemogelijkheden en in de consequenties.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Marieke Dijkema
dr. Roeland During
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Helmond

Bevoegd gezag
Gemeente Helmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 14 nov 2023