3544. Dijkversterking Streefkerk - Ameide - Fort Everdingen

De dijk langs de Lek voldoet niet meer aan de waterveiligheidseisen. Daarom zoekt het Waterschap Rivierenland naar oplossingen om het achterland te beschermen. Voordat Gedeputeerde Staten van Utrecht en Zuid-Holland besluiten over het project worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-01-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
07-05-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het waterschap wil met het beschikbare budget de dijk zo effectief mogelijk veiliger maken. Daarom worden de slechtste stukken dijk het eerst aangepakt. Het gebied heeft grote landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten, vaak dichtbij of zelfs op de dijk. Ook kan de dijk archeologische waarden bevatten. De Commissie beveelt aan om in het milieueffectrapport oplossingen uit te werken die niet alleen goed zijn voor de veiligheid, maar die ook goed uitpakken voor landschap, cultuurhistorie en natuur. Ga hierover ook het gesprek met de omgeving aan, adviseert de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Bas Jonkman
drs. Allard van Leerdam
dr. Heleen van Londen

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rivierenland

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 07 mei 2021