3538. Omgevingsvisie Zeeland

De provincie Zeeland stelt samen met andere partijen een omgevingsvisie op die de  strategische koers voor de ruimtelijke ontwikkeling bepaalt. De visie gaat in op onder meer woon- en leefmilieu, de grote wateren, het landelijk gebied, economie en klimaatverandering. Voordat Provinciale Staten besluiten over de omgevingsvisie zijn de milieueffecten ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
07-01-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-04-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Om de doelen uit de omgevingsvisie te realiseren is op veel thema’s actie nodig, blijkt uit het milieueffectrapport. Kansen en risico’s daarvan komen in beeld, bijvoorbeeld voor natuur, landschap en gezondheid. Dit zijn aandachtspunten voor de verdere uitwerking, want wie de doelen moet realiseren, waar en hoe, is nu nog niet uitgewerkt.
 
Het advies van de Commissie is om te laten zien hoe de visie wordt uitgewerkt in concrete doelen en besluiten. Laat ook zien hoe gezorgd wordt dat het milieubelang daarin steeds meeweegt, zegt zij. Het milieueffectrapport bevat belangrijke informatie, maar mist nog informatie en onderbouwing over de huidige situatie en de verwachte effecten. Daardoor zijn de belangrijkste knelpunten voor Zeeland nu nog niet volledig in beeld en worden de effecten mogelijk te positief ingeschat.
 
De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
dr. Roeland During
ir. Tilly Fast
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Provincie Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 01 apr 2021