3533. Werklandschap Wijkevoort gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg wil aan de zuidwestkant van de stad, op de locatie Wijkevoort, een nieuw duurzaam en energieneutraal bedrijventerrein ontwikkelen met ruimte voor industrie en logistiek. Met dit plan wil de gemeente naast economische groei ook landschap en natuur versterken. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Het milieueffectrapport onderzoekt de effecten van 80 hectare bedrijventerrein, terwijl het bestemmingsplan de ontwikkeling van 44,6 hectare bedrijventerrein mogelijk maakt.   

Procedure en adviezen

Toetsing
29-03-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-06-2021 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
18-06-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-08-2021 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het aangevulde rapport beschrijft de effecten van de eerste fase van het bedrijventerrein (44,6 ha) ten opzichte van het eindbeeld (80 ha). Het rapport toont aan op welke manier de gemeentelijke doelen voor klimaat, energie en mobiliteit op dit terrein bereikt kunnen worden. De effecten van de uitstoot van stikstof op kwetsbare natuur en maatregelen om dit te voorkomen zijn nog niet volledig beschreven. Dit is belangrijk, omdat het plan pas kan worden vastgesteld als zeker is dat er geen negatieve gevolgen voor beschermde natuurgebieden zijn.
 
De Commissie adviseert het onderzoek op dit onderdeel aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het project.

Voorlopig toetsingsadvies
De effecten van de ontwikkeling van het 80 hectare grote bedrijventerrein brengt het rapport goed in beeld. Het rapport verwijst ook naar de integrale doelen en duurzaamheidsambities voor het terrein. Wat betreft landschap, natuur en duurzaamheid zijn deze doelen en ambities echter te weinig concreet en wordt niet duidelijk of deze ook haalbaar zijn, zegt de Commissie.
Om de beoogde duurzaamheid te waarborgen tijdens de realisatiefase zijn eisen opgenomen in een goed opgezette ‘ontwikkelleidraad’. Het milieueffectrapport onderbouwt nog niet waarom voor deze eisen worden gekozen.
Daarnaast ontbreekt in het rapport nog een beschrijving van de effecten van de voorkeursinrichting van het bedrijventerrein.
 
De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen voordat de gemeente besluit over het bedrijventerrein. De gemeente Tilburg heeft laten weten dit advies over te nemen en zij vraagt de Commissie het aangevulde milieueffectrapport te toetsen voordat ze een besluit neemt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Benno Schepers
ir. Ruud Westerhof

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. L. Özay MSc, dhr. drs. P.J. Jongejans, mw. L. Özay MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Tilburg

Bevoegd gezag
Gemeente Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003 M.e.r. -beoordeling

Bijgewerkt op: 31 aug 2021