3528. Programma Energiehoofdstructuur (PEH)

Het Rijk wil een Programma Energiehoofdstructuur (PEH) vaststellen. Dit heeft als doel om voldoende ruimte te maken voor de nationale energiehoofdstructuur op land en in de grote wateren in 2050. Centraal staan omzetting, opslag en transport van energie. Ook worden ruimtelijke reserveringen vastgelegd en keuzes gemaakt voor ontwikkelingen in de toekomst.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-11-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-06-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
29-06-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-11-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport geeft een goed beeld van het energiesysteem en hoeveel extra ruimte er in de toekomst nodig is voor de landelijke energie-infrastructuur. Niet genoeg onderzocht zijn de negatieve milieugevolgen die optreden en welke maatregelen nodig zijn om die te verminderen. Er is een nadere analyse nodig op de thema’s natuur, landschap, water en bodem.

Ook vraagt de Commissie om meer duidelijkheid over het totaal van alle besluiten over het landelijke energiesysteem en waar welke milieu-informatie wordt gegeven. Het Programma Energiehoofdstructuur gaat over de toekomstige conversie, opslag en het transport van energie maar niet over de milieugevolgen van de opwek van energie. Dit komt in een ander plan aan bod.

De Commissie adviseert om het rapport aan te vullen alvorens er verdere besluitvorming plaatsvindt.

Advies reikwijdte en detailniveau
Er ligt een duidelijke notitie reikwijdte en detailniveau die aansluit bij het strategische karakter van dit programma. Omdat de energiehoofdstructuur veel ruimte in beslag zal nemen, is het nodig om te onderzoeken of het programma botst of juist aansluit bij andere grote ruimtelijke opgaven, zoals woningbouwplannen, aanleg van infrastructuur of natuurherstelprojecten.
 
Het PEH is een grote en complexe opgave die keuzes voor de langere termijn maakt voor heel Nederland. Er zijn ook nog veel onzekerheden, bijvoorbeeld over de verschillende vormen en hoeveelheden van energieopwekking en hun locatie. Dit heeft invloed op de keuzes voor de energiehoofdstructuur. Onderzoek daarom in de integrale effectenanalyse hoe gevoelig het PEH is voor technologiekeuzes, technologische ontwikkelingen, veranderend energieverbruik en andere externe factoren, zegt de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
ir. Yttje Feddes
dr. Theo Fens
prof. Rien Herber
prof. dr. ir. Jan Leen Kloosterman
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministeries van EZK, BZK en IenW

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C08.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding buisleiding diameter >80 cm of lengte >40km voor transport gas, olie, chemicaliën of voor CO2 geologische opslag, incl. pompstation
C08.2 2018: oprichting van opslaglocaties volgens Richtlijn 2009/31/EG voor CO2-opslag
C08.3 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor afvangen van CO2-stromen >=1,5 megaton pj uit installaties van C-lijst tbv opslag volgens Richtlijn 2009/31/EG
C17.2 2018: winning van >500 ton per dag aardolie en >500.000m3 per dag aardgas danwel de uitbreiding of wijziging daarvan
C22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines
C22.3 2018: oprichting van een kerncentrale en andere kernreactoren, met inbegrip buitengebruikstelling of ontmanteling van dergelijke centrales of reactoren, muv onderzoekinstallaties voor productie en verwerking van splijt- en kweekstoffen, met een constant vermogen < 1 thermische kW
C23.0 2018: oprichting van installatie voor behandeling van splijtstoffen of hoog radioactief, definitieve verwijdering van bestraalde splijtstoffen, of uitsluitend opslag >10 jr van bestraalde splijtstoffen of radioactief afval op een andere plaats dan het productieterrein
C24 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding >=220 kilovolt en >=15 kilometer
D08.4 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding met diameter >=1 m en lengte >=10 km voor transport van warm water of stoom
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D22.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een industriële installatie bestemd voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water indien elektriciteitscentrale met een vermogen van 200 megawatt (thermisch) of meer en, indien het een wijziging of uitbreiding betreft, en het vermogen met 20% of meer toeneemt of de inzet van een andere brandstof tot doel heeft
D24.1 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding met een spanning van >= 150 kilovolt of lengte >= 5 km of door gevoelig gebied
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1
D31.0 2018: D31 De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor vervaardiging hydro-elektrishce energie als vermogen >=2,5 megawatt

Bijgewerkt op: 28 nov 2023