3526. Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol 2020

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil de manier waarop Schiphol sinds 2010 wordt gebruikt, formeel vastleggen en daarvoor het luchthavenverkeersbesluit wijzigen. Die wijziging, ook wel nieuw normen- en handhavingsstelsel, houdt in dat de handhavingspunten voor geluid rond Schiphol verdwijnen en dat de gebruiksvolgorde van de start- en landingsbanen wordt vastgelegd. Ook wordt het aantal vluchten beperkt tot maximaal 500.000, waarvan 29.000 tijdens de nacht. Voordat de minister een besluit neemt over de wijziging, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
26-01-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-04-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport vergelijkt de effecten van de nieuwe situatie met die van de oude. De verschillen zijn in detail en met uitgebreide tabellen en kaarten toegelicht, maar daarbij zijn niet de goede vergelijkingen gemaakt. De hoeveelheid stikstof die het vliegverkeer mag uitstoten, is volgens de Commissie overschat. Een betere inschatting moet duidelijk maken hoeveel vluchten te vergunnen zijn binnen de Wet natuurbescherming. Mogelijk zijn aanvullende maatregelen nodig om 500.000 vluchten mogelijk te maken.
 
Daarnaast zijn ontwikkelingen uit de afgelopen jaren niet goed meegenomen in de vergelijking, zoals wijzigingen in vliegprocedures en vliegroutes en het geleidelijk stiller worden van vliegtuigen. Die zijn wel meegenomen in de berekeningen voor de nieuwe situatie, maar niet in die voor de oude. Hierdoor is onduidelijk welk deel van de beschreven gevolgen alleen aan de stelselwijziging is toe te schrijven. Hierover moet uitsluitsel komen, vindt de Commissie, omdat dit van invloed kan zijn op de besluiten die worden genomen.
 
De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te passen en daarna pas een besluit te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
ir. Frank Elbers
mr. dr. Annelies Freriks
dr. Wouter Lefebvre
dr. Michiel van Pelt
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Royal Schiphol Group

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D06.2 2018: wijziging in de ligging van start/landingsbaan, de verlenging, verbreding of verharding daarvan, of de intensivering of wijziging van het gebruik van de luchthaven dan wel de wijziging van de vliegroutes.De wijziging van het gebruik van de luchthaven of van het banenstelsel, dan wel de wijziging van de luchtverkeerwegen of de wijziging van de vliegroutes.

Bijgewerkt op: 21 apr 2021