3522. Windpark op zee ten noorden van de Waddeneilanden

Het Rijk wil ten noorden van de Waddeneilanden een windpark op zee realiseren. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat hierover besluit worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-10-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
30-03-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Als voorzet voor het milieueffectrapport ligt er al een uitvoerige en goede notitie. De Commissie adviseert om naast windturbines van 10 megawatt ook turbines tot 16 megawatt te onderzoeken. Daarmee ontstaat een completer beeld van het effect van turbines op vogels en vissen. Bij grotere turbines hoeft er minder geheid te worden, wat positief kan zijn voor bruinvissen.
De Commissie adviseert ook te kijken naar de gevolgen voor het Duitse Natura 2000-gebied Borkum Riffgrund en het Nederlandse natuurgebied Borkumse Stenen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
prof. ir. Han Ligteringen
dr. Godfried van Moorsel
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 02 apr 2021