3520. Natura 2000 Witte Veen

De provincie Overijssel en de gemeente Haaksbergen willen een omvangrijk pakket maatregelen nemen om het beschermde natuurgebied te herstellen. Het gaat onder andere over afplaggen, vergraven, verwijderen van bomen en struiken en het minder diep maken van watergangen. Voordat Provinciale Staten besluiten over het inpassingsplan en de ontgrondingsvergunning, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
15-10-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-02-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport maakt duidelijk dat het project stappen in de goede richting zet, maar dat het halen van de doelen nog onzeker is. Daarom is monitoring van groot belang, aldus de Commissie. 
Het behoud van de natuur op lange termijn is, onder andere door de grote hoeveelheden stikstof in het natuurgebied, een uitdaging. In een volgende fase zijn daarom meer ingrijpende maatregelen nodig die de uitstoot van stikstof verminderen. De uitstoot van stikstof zal bij de bron moeten worden aangepakt. De Commissie beveelt aan om daar bij volgende plannen en besluiten rekening mee te houden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Haaksbergen

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha

Bijgewerkt op: 25 feb 2021