3506. Transformatie Legmeer, gemeente Amstelveen

De gemeente Amstelveen wil van het bestaande bedrijventerrein Legmeer een woon- en werkomgeving maken met 3.000 tot 5.000 woningen. Deze transformatie gaat stapsgewijs en is klaar rond 2040. Voordat de gemeenteraad besluit over de structuurvisie voor Legmeer onderzoekt de gemeente de milieugevolgen in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-09-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
11-09-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
05-11-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies Reikwijdte en Detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport het eindbeeld van Legmeer concreet te maken, bijvoorbeeld hoeveel groen en hoeveel parkeervoorzieningen er moeten komen. Dit maakt duidelijk wanneer de gemeente tevreden is. Onderzoek daarna de verschillende inrichtingsmogelijkheden om deze doelen te realiseren.
De transformatie duurt circa 20 jaar en kent flink wat onzekerheden. Hoe snel kunnen bestaande bedrijven verplaatsen? Welke delen van Legmeer worden als eerste opgepakt? Het werken met scenario’s helpt om verschillende mogelijkheden te onderzoeken. Door de inrichtingsmogelijkheden en scenario’s te combineren ontstaan enkele alternatieven, en gebruik die om de milieugevolgen te laten zien, zegt de Commissie.

Ook adviseert de Commissie om voor en tijdens de transformatie gegevens te verzamelen over bijvoorbeeld aantal woningen en type bedrijven in Legmeer. Hiermee kan de gemeente volgen of de verwachtingen kloppen en eventueel bijsturen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
ir. Gerard Jan Hellinga
drs. Roeland van Kerkhoff
ir. Joep Lax

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amstelveen

Bevoegd gezag
Gemeente Amstelveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 22 jul 2024