3498. RES Metropoolregio Eindhoven

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 Nederlandse regio’s onderzoeken waar en hoe zij op land duurzame elektriciteit gaan opwekken. De metropoolregio Eindhoven wil in 2030 jaarlijks 0,57 TWh aan wind- en zonne-energie opwekken. De keuzes hierover, hoe en waar, komen in een regionale energiestrategie. Daarna leggen de gemeenten in de metropoolregio de keuzes vast in hun eigen omgevingsbeleid. De provincie Noord-Brabant heeft de Commissie gevraagd te adviseren over het milieueffectrapport dat de besluitvorming over de regionale energiestrategie ondersteunt.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-08-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
16-11-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
13-04-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-05-2021 Ter inzage legging MER
15-07-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport laat zien dat er drie opties zijn onderzocht om duurzaam elektriciteit op te wekken en dat deze alle drie ruimschoots 0,57 TWh halen. Er is een goed overzicht van de mogelijke milieueffecten door wind- en zonneprojecten en het rapport bevat veel kaartmateriaal, zegt de Commissie. De milieueffecten van de opties verschillen met name wat betreft de gevolgen voor de natuur. Wel waarschuwt de Commissie ervoor dat milieuvoordelen die ontstaan bij clustering in de meest kansrijke zoekgebieden niet benut worden als de 21 gemeenten afzonderlijk keuzes maken. Denk hier nog goed over na, adviseert de Commissie. Ook geeft zij nog suggesties om de gevolgen voor het landschap en natuur in de toekomst in de gaten te houden.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het rapport laat straks voor ieder gebied zien waarom het in aanmerking komt voor het plaatsen van windturbines of zonnepanelen en wat de voor- en nadelen ervan zijn. 
De regio gaat in het rapport ook combinaties van gebieden onderzoeken. De Commissie adviseert hierbij de uitersten op te zoeken. Voorbeelden zijn: een combinatie van gebieden met alleen windturbines en daarnaast een combinatie van gebieden met alleen zonnepanelen; of een klein aantal grote gebieden tegenover een groot aantal kleine gebieden.

Het in beeld brengen van uitersten helpt namelijk bij het gesprek met belanghebbenden, waarin de vergelijking wordt gemaakt tussen dat wat technisch mogelijk is, en dat waarvoor draagvlak te vinden is. Het helpt ook bij het verantwoorden van de keuze die uiteindelijk zal worden gemaakt, en bij het scherper formuleren van de randvoorwaarden waaraan te bouwen wind- en zonneparken moeten voldoen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Yttje Feddes
dr. Theo Fens
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 15 jul 2021