3498. RES metropoolregio Eindhoven

De Metropoolregio Eindhoven (MRE) neemt deel aan de landelijke pilot 'Regionale energiestrategie (RES) en milieueffectrapportage'. Dit doet de MRE samen met een aantal andere regio’s, het Nationaal Programma RES en de Commissie. Omdat RES een nieuw instrument is in het ruimtelijk beleid willen de regio’s in de pilot ervaring opdoen met MER, de daaraan verbonden procedure en milieuafwegingen in het RES-proces. De MRE heeft de Commissie gevraagd advies uit te brengen over het MER dat zal worden opgesteld in voorbereiding op de RES 1.0.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-08-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
16-11-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het rapport laat straks voor ieder gebied zien waarom het in aanmerking komt voor het plaatsen van windturbines of zonnepanelen en wat de voor- en nadelen ervan zijn. 
De regio gaat in het rapport ook combinaties van gebieden onderzoeken. De Commissie adviseert hierbij de uitersten op te zoeken. Voorbeelden zijn: een combinatie van gebieden met alleen windturbines en daarnaast een combinatie van gebieden met alleen zonnepanelen; of een klein aantal grote gebieden tegenover een groot aantal kleine gebieden.

Het in beeld brengen van uitersten helpt namelijk bij het gesprek met belanghebbenden, waarin de vergelijking wordt gemaakt tussen dat wat technisch mogelijk is, en dat waarvoor draagvlak te vinden is. Het helpt ook bij het verantwoorden van de keuze die uiteindelijk zal worden gemaakt, en bij het scherper formuleren van de randvoorwaarden waaraan te bouwen wind- en zonneparken moeten voldoen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
mw. ir. Y.C. Feddes
dhr. dr. Th. Fens
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 16 nov 2020