3496. Randweg Klaaswaal, gemeente Hoeksche Waard

De gemeente Hoeksche Waard wil de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en het leefklimaat in Klaaswaal verbeteren. Met de aanleg van een oostelijke randweg moet het op de Molendijk minder druk zijn en het bedrijventerrein net buiten het dorp beter bereikbaar. De gemeente onderzoekt drie alternatieven voor de randweg. Voordat de raad een besluit neemt over het bestemmingsplan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
31-07-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
17-10-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
22-12-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Regionale en lokale verkeersstromen veroorzaken samen de verkeersoverlast in Klaaswaal. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport daarom naar zowel lokale als regionale oplossingen te kijken. Zo komt de volle breedte van mogelijke oplossingen in beeld. Maak hierbij gebruik van eerdere onderzoeken, is het advies.
Onderzoek in het milieueffectrapport ook of er alternatieven zijn die minder ingrijpend voor het landschap zijn dan een oostelijke randweg. Laat goed zien welke problemen de alternatieven oplossen en ga in op de effecten op verkeer, natuur, landschap, waterveiligheid, leefomgeving en duurzaamheid, zegt de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Yttje Feddes
ing. Peter Kroeze

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Hoeksche Waard

Bevoegd gezag
Gemeente Hoeksche Waard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
C01.2 2018: aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 22 dec 2020