3496. Randweg Klaaswaal, gemeente Hoeksche Waard

De gemeente Hoeksche Waard wil de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en het leefklimaat in Klaaswaal verbeteren. Met de aanleg van een randweg moet het op de Molendijk minder druk zijn. Tegelijk moet het bedrijventerrein net buiten het dorp zo beter bereikbaar worden. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
31-07-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
17-10-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
22-12-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
28-11-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
02-03-2023 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het milieueffectrapport worden vier oostelijke en drie westelijke alternatieven voor de randweg onderzocht. Deze alternatieven scoren min of meer gelijk op de verkeersdoelen. Zo laat het rapport goed zien dat de verkeersveiligheid in Klaaswaal verbetert door de aanleg van een randweg. Dat de verkeersdoelen in alle alternatieven ongeveer behaald worden, betekent dat andere criteria, zoals landschap en geluidhinder, doorslaggevend zullen zijn voor keuze van het tracé, verwacht de Commissie. Die effectbeschrijving moet daarom goed te volgen zijn. Nu is deze nog onvolledig. Er ontbreekt in de effectbeschrijving een analyse van de kernkwaliteiten van het landschap: de openheid en de cultuurhistorisch waardevolle dijken. Ook zijn de positieve en negatieve gevolgen niet apart en per locatie gescoord, waardoor een interpretatie van de resultaten lastig is. Tot slot ontbreekt inzicht in de locaties waar de geluidshinder wijzigt. Vul het MER aan met een verdere uitwerking van de milieueffecten en de mogelijke maatregelen om ze te verminderen, schrijft de Commissie in haar advies. De gemeente heeft aangeven dat ze het van de Commissie advies overneemt. Ze past het milieueffectrapport aan en vraagt de Commissie opnieuw om een advies wanneer het bestemmingsplan ter inzage gaat.

Advies reikwijdte en detailniveau
Regionale en lokale verkeersstromen veroorzaken samen de verkeersoverlast in Klaaswaal. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport daarom naar zowel lokale als regionale oplossingen te kijken. Zo komt de volle breedte van mogelijke oplossingen in beeld. Maak hierbij gebruik van eerdere onderzoeken, is het advies.
Onderzoek in het milieueffectrapport ook of er alternatieven zijn die minder ingrijpend voor het landschap zijn dan een oostelijke randweg. Laat goed zien welke problemen de alternatieven oplossen en ga in op de effecten op verkeer, natuur, landschap, waterveiligheid, leefomgeving en duurzaamheid, zegt de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Yttje Feddes
ing. Peter Kroeze

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Hoeksche Waard

Bevoegd gezag
Gemeente Hoeksche Waard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
C01.2 2018: aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 02 mrt 2023