3495. MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem verbeteren. Het onderzoek naar de oplossingen gaat in op drie mogelijkheden: Smart Mobility pakket & mobiliteitsmanagement, een spitsstrook en een extra rijstrook. Voordat de minister besluit over de aanpassingen aan de A15, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-07-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-12-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport de kansen te onderzoeken voor leefomgeving, landschap en natuur waar dit plan een bijdrage aan kan leveren.
Het rapport geeft al een goed overzicht van het onderzoek dat voor de milieueffecten gedaan moet worden. Wel adviseert de Commissie om de gevolgen voor de gezondheid (lucht, geluid, veiligheid, bewegen) beter in beeld te brengen. Hiermee is voor de besluitvormers en belanghebbenden duidelijk welke milieugevolgen te verwachten zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden om de leefomgeving te verbeteren. 
Ten slotte is het advies om de doelen voor doorstroming en verkeersveiligheid zoveel mogelijk toetsbaar te maken, zodat duidelijk is of de doelen behaald worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Frank Elbers
drs. Reinoud Kleijberg
ir. Henk Otte

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D01.1 2018: wijziging of uitbreiding van auto(snel)weg tracélengte > =5 km

Bijgewerkt op: 23 dec 2020