3494. Kleiwinning Strating Beheer te Ulsda, provincie Groningen

Strating Beheer B.V. wil op de locatie Ulsda in de gemeente Oldambt op circa 31 hectare klei winnen op een agrarisch perceel. Deze klei is de basis voor strengpersstenen. In 2016 is voor hetzelfde perceel al een vergunning verleend voor de winning van 12 hectare klei. Na de ontgronding krijgt het perceel de huidige agrarische functie weer terug. Voordat de provincie Groningen besluit over de ontgrondingsvergunning, zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-07-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
17-08-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
14-12-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
11-04-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-07-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport geeft veel milieu-informatie over de voorzetting van de kleiwinning. Door de kleiwinning ontstaat er meer capaciteit om water op te vangen in perioden met veel neerslag. De permanente daling van het grondwater is echter nog niet goed beschreven. Ook de effecten daarvan op prehistorische landschappen, en op omliggende natuur moeten nog worden beschreven. Vlakbij het perceel ligt namelijk moeras en haagbeuken- en essenbos dat kwetsbaar is voor verdroging.
Onder het perceel liggen ook bijzondere historische landschappen, ontstaan in de 17e eeuw. Het is daarom nodig om de effecten van de graafwerkzaamheden op deze landschappen in beeld te brengen.
De Commissie adviseert het rapport aan te vullen voordat wordt besloten over de ontgrondingsvergunning

Reikwijdte en detailniveau
Het oude landschap bij Ulsda werd al bewoond in de steentijd en was waarschijnlijk decor van de strijd tijdens het Gronings Ontzet. Van deze perioden kunnen resten aanwezig zijn in het gebied. Daarom moet de impact van de kleiwinning op de mogelijk aanwezige archeologische waarden worden onderzocht. Ook moet gekeken worden naar de effecten van de (zonder vergunning) aangelegde drainage.
Daarnaast adviseert de Commissie te onderbouwen waarom de kleiwinning past binnen het provinciale beleid dat stelt dat ontgrondingen multifunctioneel moeten zijn. Beschrijf ook maatregelen die de te verwachten negatieve effecten op de omgeving verminderen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Heleen van Londen
dr. Vincent Post
ing. Rob Vogel
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Leontine van der Meer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Strating Beheer BV

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp

Bijgewerkt op: 20 jul 2023