3491. Stationsgebied Dijk en Waard, gemeente Heerhugowaard

De gemeente Heerhugowaard wil het gebied rond het station transformeren tot een hoogstedelijk woon- en werkgebied. Het gebied moet het centrale hart worden van de nieuwe gemeente Dijk en Waard en maakt een organische ontwikkeling door. Als planologische basis voor zo’n gebiedsontwikkeling heeft de gemeente toestemming gekregen om in het kader van de Crisis- en herstelwet te experimenteren met het planologische instrumentarium uit de Omgevingswet: een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Voordat de gemeente besluit over dit plan wilde ze de milieueffecten ervan onderzoeken in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-07-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
13-03-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
27-05-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Om de milieueffecten goed mee te laten wegen in de besluiten, vindt de Commissie dat duidelijk moet zijn wat er minimaal en wat er maximaal gebouwd kan worden in het stationsgebied. Op die manier is het mogelijk om de effecten te beoordelen en verschillende opties te onderzoeken. Zij adviseert ook om de ambities voor het gebied zoveel mogelijk te concretiseren, zodat deze meetbaar zijn en gemonitord kunnen worden. Ook is dan helder wanneer het plan geslaagd is. Met een goed monitoringssysteem kan de gemeente op tijd bijsturen bij ongewenste effecten of als blijkt dat de doelen niet gehaald worden. De gemeente heeft laten weten het advies waardevol te vinden en mee te nemen in het verdere proces. Zij ziet echter af van het maken van een milieueffectrapport en kiest ervoor een vormvrije m.e.r.-beoordeling te doen.De gemeente heeft inmiddels geconcludeerd dat er geen verplichting is voor het maken van een milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ir. Tilly Fast
ing. Peter Kroeze
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Heerhugowaard

Bevoegd gezag
Gemeente Heerhugowaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 27 mei 2021