3481. Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer

Het Wetterskip Fryslân wil de Waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer versterken omdat de dijk op bepaalde delen niet aan de veiligheidseisen voldoet. Het waterschap streeft ernaar de versterkte dijk goed te laten passen binnen het landschap en de omgeving. Verder wil het waterschap binnen het project de natuur en de ecologische waarde van de Waddenzee verbeteren. Voordat de provincie Friesland besluit over het benodigde projectplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd hierover te adviseren. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-06-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
15-10-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport eerst grondig in beeld te brengen wat nodig is om de natuur langs de Waddenzeekust te verbeteren. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk waar kwelderbroedvogels kunnen broeden, vispassages nuttig zijn of zeegrasvelden kunnen groeien. Voor het versterken van de dijk zelf is het nodig te onderzoeken welke stukken dijk daadwerkelijk veiligheidsproblemen hebben en hoe ernstig die zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. dr. ir. Z. Jager
dhr. prof. dr. ir. S.N. Jonkman
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. drs. C.T.M. Vertegaal

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. B.L. Loeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wetterskip Fryslân

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 15 okt 2020