3481. Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer

Wetterskip Fryslân, provincie Friesland en Rijkswaterstaat willen de Waddenzeedijk vanaf buurtschap Toehoor tot na het dorp Paesens-Moddergat versterken omdat op sommige delen de dijk niet hoog genoeg is en de dijkbekleding onvoldoende sterk. Ook willen ze de natuur van de Waddenzeekust verbeteren. Voordat hierover wordt besloten zijn de milieugevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-06-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
15-10-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
08-12-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
23-03-2022 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
Het waterschap heeft veel onderzoek gedaan, zoals een grondige analyse van de natuur in de Waddenzee. Verschillende varianten voor de dijkversterking en de milieugevolgen ervan zijn met elkaar vergeleken. De Commissie vindt dat het voorkeursalternatief nog onvoldoende oplossing biedt voor zowel waterveiligheid als natuurverbetering. Die natuuropgave moet volgens rijksbeleid wel worden meegenomen. Ook is nog onvoldoende onderzocht hoe de zeer negatieve effecten van de dijkversterking op het beschermd natuurgebied Waddenzee, zoals aantasting van het leefgebied voor beschermde vogels, kunnen worden vermeden of beperkt. Tot slot komen de effecten op landschap en archeologie, en de maatregelen om de dijk goed in te passen, niet genoeg terug in het voorkeursalternatief, zegt de Commissie. Het Wetterskip, de provincie en Rijkswaterstaat geven in aansluiting op het advies van de Commissie aan verder te gaan met het zetten van stappen om de dijkversterking in samenhang met de natuur- en gebiedsopgaven aan te pakken.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport eerst grondig in beeld te brengen wat nodig is om de natuur langs de Waddenzeekust te verbeteren. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk waar kwelderbroedvogels kunnen broeden, vispassages nuttig zijn of zeegrasvelden kunnen groeien. Voor het versterken van de dijk zelf is het nodig te onderzoeken welke stukken dijk daadwerkelijk veiligheidsproblemen hebben en hoe ernstig die zijn.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Zwanette Jager
prof. dr. ir. Bas Jonkman
drs. Marinus Kooiman
drs. Kees Vertegaal

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Lourens Loeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wetterskip Fryslân

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 23 mrt 2022