3480. Regionaal Programma Water en Bodem provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant wil in 2050 een klimaatbestendig en veerkrachtig water- en bodemsysteem hebben. Daarom wordt de komende jaren gewerkt aan voldoende, schoon en veilig water, een vitale bodem en aan klimaatadaptatie. Hoe ze dit gaat doen, komt te staan in het Regionaal Programma Water en Bodem. Voordat de provincie besluit over het programma, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-06-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-06-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
07-09-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
22-03-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-06-2021 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
15-06-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-09-2021 Advies uitgebracht
Persbericht
3480 toetsingsadvies en de aanvulling daarop

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies 
Het rapport is aangevuld na een eerder advies van de Commissie. Het rapport maakt nu duidelijk welke doelen al concreet zijn en welke nog niet, zoals klimaat en vitale bodem, en waarom dat zo is. Ook is helder wat de provincie de komende jaren gaat doen om de doelen voor klimaat en vitale bodem concreet te maken. Duidelijk is dat het gaat om een complexe opgave, die ook inzet van andere partijen vraagt.

Het belang van een gebiedsgerichte aanpak wordt benadrukt in het rapport. Een goede
aanpak, vindt de Commissie, die ook waardevol is voor andere programma’s, zoals voor landbouw en natuur. De verschillende programma’s kunnen elkaar versterken met deze aanpak. Houd ondertussen ook wel de doelen van de afzonderlijke programma’s in de gaten, geeft de Commissie de provincie mee.

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om een be-sluit te kunnen nemen over het Regionaal Programma Water en Bodem waarin het mi-lieubelang goed wordt meegewogen.

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat er veel gedaan moet worden voor een klimaatbestendig en veerkrachtig water- en bodemsysteem, maar de doelen blijven in het rapport nu nog vrij algemeen. Zoals ‘de provincie streeft een vitale bodem na’. Het rapport maakt niet duidelijk wanneer de bodem vitaal is. Duidelijke en concrete doelen zijn nodig om te kunnen beoordelen wat de verschillende werkwijzen die de provincie heeft onderzocht daar aan bijdragen.
Bepaal niet alleen een concreet doel voor 2050, zegt de Commissie daarnaast, maak ook duidelijk waar de provincie in 2027 wil staan. De ambities van het plan richten zich op 2050, maar het plan zelf heeft een looptijd tot 2027. 
De provincie neemt het advies van de Commissie over en vult het milieueffectrapport aan. Ze laat het daarna opnieuw beoordelen door de Commissie, voordat zij een besluit neemt over het programma.

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert stapsgewijs te werken. Kijk daarbij ook naar de samenhang met andere plannen en beleid, zoals landbouw en natuur. Het vergelijken van de huidige situatie met het toekomstbeeld brengt mogelijke knelpunten in beeld en laat zien welke onderwerpen en gebieden prioriteit moeten krijgen. Door deze vervolgens te vertalen naar concrete doelen wordt duidelijk waar de provincie zich de komende jaren op moet richten.
Het resultaat van de verschillende stappen biedt houvast bij het onderzoeken van mogelijke maatregelen en het beoordelen van de effecten daarvan. Het milieueffectrapport is zo een goed hulpmiddel om te kunnen komen tot een klimaatrobuust Brabant.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
dr. Hasse Goosen
drs. Allard van Leerdam
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C15.1 2018: infriltratie van water in de bodem of onttrekking grondwater alsmede wijziging of uitbreiding van bestaande infriltraties en onttrekkingen >=10 milj m3 pj

Bijgewerkt op: 16 sep 2021