348. Bos- en golfgebied Assen/Vries

Het gaat om aanleg van een bosgebied met daarbinnen een golfbaan op een terrein van ca. 200 ha in het gebied Zeijerveen, direct ten noordwesten van Assen, grenzend aan de A28.. Bij de start van de procedure werd uitgegaan van een golfbaan met 3 x 9 holes. Lopende de procedure heeft de oorspronkelijke initiatiefnemer zich echter teruggetrokken. Voorlopig worden 9 holes gerealiseerd. Op grond van het bestemmingsplan is uitbreiding tot 27 holes wel mogelijk.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-03-1991 Datum kennisgeving
27-03-1991 Ter inzage legging van de informatie
24-05-1991 Advies uitgebracht
Toetsing
16-11-1995 Kennisgeving MER
16-11-1995 Ter inzage legging MER
04-04-1996 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies adviseerde de Commissie om in te gaan op de locatiekeuze. 

Zij adviseerde de afstemming van de twee initiatieven, de bosaanleg door de ene initiatiefnemer enerzijds, de aanleg van het golfterrein door de tweede initiatiefnemer anderzijds, de exploitatie van het golfterrein door een derde, goed in kaart te brengen. Vooral de aspecten bodem en water, flora, fauna en vegetatie, en landschap en cultuurhistorie zouden in het MER moeten worden uitgelicht.

 

Tijdens de toetsing was de Commissie van oordeel dat het MER voldoende informatie bood voor de besluitvorming. Daarbij hield ze rekening met het meest actuele inrichtingsplan voor de 9-holes golfbaan. De Commissie gaf in haar advies nog enkele aanbevelingen voor verdere besluitvorming met betrekking tot de detailinrichting en het beheer omdat op deze onderdelen nog de meeste milieuwinst was te behalen.

In verband met een gemeentelijke herindeling heeft de vaststelling van het bestemmingsplan pas in de loop van 1999 plaatsgevonden.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman
drs. van Diggelen
ir. Alexander Daniel Maier
van Meel

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: mr. Esther van Rosmalen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Assen
Burgleisure b.v.

Bevoegd gezag
Assen
Vries

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018