3472. Omgevingsvisie Altena

De gemeente Altena stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling. Hierin worden keuzes gemaakt voor bijvoorbeeld woningbouw, bedrijventerreinen, duurzame energie en de uitbreiding van de haven van Werkendam. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie zijn de effecten ervan onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
30-04-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-06-2022 Ter inzage legging MER
08-09-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Altena is rijk aan waarden die beschermd moeten worden, zoals natuurwaarden, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Tegelijkertijd zijn er uitdagingen op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, havenontwikkeling, duurzame energie en landbouw. Het omgevingseffectrapport geeft goede informatie voor de dilemma’s voor keuzes in de omgevingsvisie, zoals voor woningbouw, vrijkomende agrarische bebouwing en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Wat het rapport nog niet goed laat zien is welke ruimte daarvoor nodig is. De waarden die beschermd moeten worden zijn kwetsbaar voor nieuwe ontwikkelingen. Het omgevingseffectrapport zou daarom, voordat de gemeenteraad hierover besluit, moeten laten zien of de keuzes in de omgevingsvisie haalbaar zijn. De Commissie adviseert het omgevingseffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
drs. Sjef Jansen
Margo Meeuwissen, MSc

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Altena

Bevoegd gezag
Gemeente Altena

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 08 sep 2022