347. Heropening afvalverbrandingsinstallatie te Leeuwarden

Het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland (OLAF) heeft het voornemen de afvalverbrandingsinstallatie-Leeuwarden (AVI-Leeuwarden) weer in bedrijf te stellen, nadat deze voorzien is van een rookgasreinigingsinstallatie, waarmee kan worden voldaan aan de emissiegrenswaarden, zoals vermeld in de Richtlijn verbranden 1989 voor nieuwe installaties.  Het doel van de activiteit is: het gedurende een interim-periode door middel van verbranden reduceren van het volume van huishoudelijke afvalstoffen en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval. De capaciteit van de AVI is 80.000 ton per jaar.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-03-1991 Datum kennisgeving
22-03-1991 Ter inzage legging van de informatie
23-05-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-02-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-02-1992 Kennisgeving MER
20-02-1992 Ter inzage legging MER
24-04-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Per 1 januari 1990 liep de vigerende vergunning van de AVI af, waarna het bedrijf in werking was op basis van een gedoogbesluit. Op 16 januari besloot het OLAF de verbrandingsinstallatie te sluiten op basis van resultaten van emissiemetingen. Het gedoogbesluit werd ingetrokken. Ter onderbouwing van de besluitvorming over de heropening was milieueffectrapportage vereist. 

Daarom diende het OLAF een startnotitie in in verband met het voornemen de verbrandingsinstallatie te heropenen, nadat deze voorzien zou zijn van een nieuwe rookgasreinigingsinstallatie.

Bij de toetsing van het MER constateerde de Commissie dat het MER – de probleemstelling in aanmerking nemend (inrichtings-MER) – voldoende informatie bevatte voor de besluitvorming. Wel wees zij het bevoegde gezag op de noodzaak om het akoestische onderzoek te actualiseren en op het feit dat de installatie op bepaalde (ondergeschikte) punten niet voldeed aan de Richtlijn verbranden. Deze problemen hebben de verdere besluitvorming over het project vertraagd.

Uiteindelijk werd een ontwerp-beschikking gepubliceerd. Aangezien per 1 januari een Waterschap Friesland was ingesteld, is de vergunningverlening in het kader van de Wvo aan dit orgaan overgedragen. Het waterschap publiceerde in maart 1993 een ontwerp-beschikking.

In oktober 1993 werd besloten de AVI niet te heropenen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. de Jong
dr. Heiko Nieboer
mr. Daan Samkalden
ir. Verbeek

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
OLAF

Bevoegd gezag
Fryslan
Wetterskip Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018