3469. Vloedbeltverbinding Borne

De provincie Overijssel en de gemeenten Borne en Almelo willen de A1/A35 ontlasten, het regionale wegennet robuuster maken en de leefbaarheid van Borne en Zenderen verbeteren. In een milieueffectrapport willen zij onderzoeken of een nieuwe weg tussen de zuidelijke randweg in Borne en de provinciale weg N743 ten noordwesten van Zenderen nuttig en noodzakelijk is en welk tracé de voorkeur heeft. Als een nieuwe verbinding nodig blijkt, dan legt de gemeenteraad het voorkeurstracé vast in een bestemmingsplan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-04-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
16-06-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
09-09-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De nieuwe weg moet een aantal doelen behalen die nog niet concreet zijn gemaakt en waarvan onduidelijk is welke het zwaarste wegen. Deze doelen bepalen ook welk milieuonderzoek nodig is. De Commissie adviseert om de doelen zo concreet, specifiek en kwantitatief mogelijk te beschrijven. Welke verkeersstromen moeten bijvoorbeeld over de nieuwe weg rijden? En wat wordt onder een ‘robuuster’ wegennet verstaan? Beantwoording van deze en andere vragen helpt om de doelen aan te scherpen. Zo wordt duidelijk wanneer het project een succes is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
Pieter Feij, MSc
ir. Joep Lax
ir. Femke Visser

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel
Gemeente Borne
Gemeente Almelo

Bevoegd gezag
Gemeente Borne
Gemeente Almelo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 09 sep 2020