3466. Van Averijhaven tot Energiehaven IJmuiden

Het Havenbedrijf Amsterdam, de Zeehaven IJmuiden, de gemeente Velsen en de Provincie Noord-Holland willen, in samenwerking met Tata-steel, de Averijhaven IJmuiden en het direct aangrenzende opslagterrein van Tata Steel herontwikkelen tot Energiehaven. Zij willen hiervoor: een bedrijventerrein van ongeveer 16 hectare realiseren om de bouw en/of onderhoud van windparken op zee te faciliteren; de nautische veiligheid in het gebied te vergroten (meer specifiek willen zij een lichterlocatie realiseren waarlangs doorgaand scheepvaartverkeer op een veiliger wijze kan passeren); het bestaande baggerdepot ontmantelen. Voordat de gemeenteraad over het hiervoor benodigde bestemmingsplan besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Velsen heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-04-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ing. G.A. Krone
dhr. ing. G.C.A. Schouwstra
dhr. drs. F. Wijnants

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Velsen

Bevoegd gezag
Gemeente Velsen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C04 2018: aanleg haven voor binnenscheepvaart, zeehandelshaven of laad/lospier >=1350 ton (niet voor veerboten) of wijziging uitbreiding opp. daarvan met >=100 ha
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D18.3 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting bestemd voor het storten of in de diepe ondergrond brengen van >=250.000m3 baggerspecie klasse B, >= 5.000 ton droge stof zuiveringsslib of >= 250.000 m3 ander slib of van niet-gevaarlijke afvalstoffen inrichting met een capaciteit >=100 ton per dag

Bijgewerkt op: 06 mei 2020