3466. Van Averijhaven tot Energiehaven IJmuiden

Havenbedrijf Amsterdam, de Zeehaven IJmuiden, de gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland willen samen met Tata Steel het huidige baggerdepot en een deel van het opslagterrein van Tata Steel ontwikkelen tot Energiehaven. Het wordt een bedrijventerrein met een kade voor de bouw en onderhoud van windparken op zee. Door dit plan moet het ‘lichteren’ van schepen naar een andere locatie. Lichteren is het gedeeltelijk overslaan van lading van grote schepen in kleinere schepen, zodat de schepen minder diepgelegen naar Amsterdam kunnen varen. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-04-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
18-06-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
15-06-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-07-2021 Ter inzage legging MER
03-11-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft goed welke milieueffecten, zoals geluid en stikstofdepositie, er kunnen optreden bij de realisatie van de Energiehaven en het verplaatsen van de lichterlocatie. Onderbouw nog wel de manier waarop de staalslakken worden (her)gebruikt, adviseert de Commissie. De Commissie vindt dat het milieueffectrapport daarna voldoende informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

Advies reikwijdte en detailniveau
Om tweerichtingsverkeer in het Noorderbuitenkanaal mogelijk te maken, moest de huidige lichterlocatie in het kanaal worden verplaatst. In 2016 is daarom een bestemmingsplan opgesteld voor een lichtervoorziening op de locatie van het baggerdepot. De verschillende partijen willen nu op die plek de Energiehaven ontwikkelen, omdat daar nu markt voor is. Mocht het plan niet doorgaan, dan komt de lichtervoorziening daar alsnog. De Commissie adviseert om de milieueffecten van de Energiehaven niet alleen te vergelijken met de huidige situatie, maar ook met de verplaatsing volgens het geldende bestemmingsplan. Zo laat het rapport zien wat de effecten zijn als de Energiehaven wel én niet doorgaat.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Gerard Krone
ing. Gert Schouwstra, BPM
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Velsen

Bevoegd gezag
Gemeente Velsen
Omgevingsdienst IJmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C04 2018: aanleg haven voor binnenscheepvaart, zeehandelshaven of laad/lospier >=1350 ton (niet voor veerboten) of wijziging uitbreiding opp. daarvan met >=100 ha
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D18.3 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting bestemd voor het storten of in de diepe ondergrond brengen van >=250.000m3 baggerspecie klasse B, >= 5.000 ton droge stof zuiveringsslib of >= 250.000 m3 ander slib of van niet-gevaarlijke afvalstoffen inrichting met een capaciteit >=100 ton per dag

Bijgewerkt op: 03 nov 2021