3452. Project Wieringerhoek (Programmatische Aanpak Grote Wateren)

Rijkswaterstaat wil het deltakarakter van de verbinding tussen IJsselmeer en Waddenzee versterken. Het project Wieringerhoek zorgt daarmee voor een robuust en toekomstbestendig ecosysteem van het noordwestelijk deel van het IJsselmeergebied en levert een bijdrage aan de doelen voor Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water. Het project maakt onderdeel uit van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) en de agenda IJsselmeergebied 2050. Voor de besluitvorming wordt een m.e.r.-procedure doorlopen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Commissie m.e.r. gevraagd hierover te adviseren.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-02-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
24-06-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
Het project Wieringerhoek moet verschillende doelen voor natuur- en waterkwaliteit behalen. Deze doelen volgen onder andere uit de Programmatische Aanpak Grote Wateren en de Agenda IJsselmeergebied 2050. Maak in het rapport duidelijk wat de hoofd- en nevendoelen van het project zijn en hoe ze met elkaar samenhangen. Dit is nodig om te onderzoeken of en met welke maatregelen de doelen worden behaald. 
Een mogelijke maatregel is het verondiepen van delen van het IJsselmeer, hiervoor worden verschillende locaties onderzocht. Het voorkeursalternatief bestaat vervolgens uit een combinatie van de onderzochte maatregelen. In het proces vallen ook maatregelen af. Het rapport moet laten zien waarom maatregelen zijn afgevallen en hoe milieueffecten hierin zijn meegewogen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
dr. ir. Zwanette Jager
dr. Heleen van Londen
dr. Marcel van der Perk
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha

Bijgewerkt op: 01 nov 2022