3449. Programma Integraal Riviermanagement (IRM)

De ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit willen samen met provincies en waterschappen een integrale langetermijnvisie voor de riviersystemen van Rijn en Maas opstellen. Dit programma Integraal Riviermanagement legt doelen vast voor onder andere waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwatervoorziening, natuur en ruimtelijke kwaliteit. Ook laat het op hoofdlijnen zien welke maatregelen nodig zijn om de doelen te halen. In ieder geval maatregelen voor het behoud en vergroten van de afvoercapaciteit (de capaciteit van de Rijn en de Maas om water te kunnen afvoeren naar zee) en de ligging van de rivierbodem. Voordat de ministers over het programma besluiten, worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-01-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
22-01-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
21-04-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
29-01-2024 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Reikwijdte en detailniveau
Het milieueffectrapport moet beleidsopties voor de lange termijn verkennen, laten zien waar ze elkaar in de weg zitten of elkaar versterken, en de effecten onderzoeken van pakketten van mogelijke maatregelen. Om het milieubelang hierbij volwaardig mee te wegen adviseert de Commissie om de doelen voor het rivierengebied zoveel mogelijk te concretiseren. Ook moet duidelijk zijn hoe het programma zich verhoudt tot ander beleid dat invloed heeft op het rivierengebied. Dit is nodig om te kijken welke maatregelen de doelen kunnen halen. Het rapport kan vervolgens laten zien wat de effecten van de verschillende maatregelen zijn.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
dr. Roeland During
drs. ing. Sanne Ebben-Gerrits
ir. Casper van der Giessen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Provincie Overijssel
Provincie Gelderland
Provincie Limburg
Provincie Zuid-Holland
Provincie Noord-Brabant
Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp
C19.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken voor wateroverbrenging tussen stroomgebieden ter voorkoming waterschaarste, >= 100 milj m3 per jaar, muv via leidingen aangevoerd drinkwater
C19.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken voor wateroverbrenging niet ter voorkoming van waterschaarste (muv via leidingen aangevoerd drinkwater), als meerjarig gemiddelde jaardebiet uit bekken >2 miljard m3 debiet en >5% overschrijding debied
D03.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding binnenvaarweg voor schepen met laadvermogen >=900 ton of als opp >=25 ha
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 26 feb 2024