3449. Programma Integraal Riviermanagement (IRM)

De ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties willen samen met provincies en waterschappen een integrale langetermijnvisie voor de riviersystemen van Rijn en Maas opstellen. Dit programma Integraal Riviermanagement (IRM) is van belang voor waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwatervoorziening, natuur en ruimtelijke kwaliteit. In het rivierengebied treden problemen op bij laag- én hoogwater. Daarom zijn maatregelen nodig voor de rivierbodem en de afvoer- en bergingscapaciteit. Het programma bevat hiervoor strategische keuzes, maar nog geen concrete maatregelen. Daarvoor is meer kennis nodig over de gevolgen van klimaatverandering en de haalbaarheid van grootschalige maatregelen. Voordat de ministers over het programma IRM besluiten, zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-01-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
22-01-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
21-04-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
29-01-2024 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-04-2024 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport beschrijft de mogelijke strategische keuzes en geeft een goede indicatie van de omvang van de mogelijke gevolgen. Dit laat duidelijk zien dat grote ingrepen nodig zijn om de laagwater- en hoogwaterproblemen aan te pakken. Zowel buitendijks als binnendijks moet zo snel mogelijk duidelijk worden hoeveel ruimte nodig is voor waterveiligheid, zoetwatervoorziening en natuur en wat hiervan de consequenties zijn. Ook voor andere plannen, zoals de transitie van het landelijk gebied, woningbouw en energievoorziening, is veel ruimte nodig. Onderzoek daarom bij de uitwerking van het programma IRM of er sprake is van kansen voor en conflicten met andere programma’s, zegt de Commissie.

Reikwijdte en detailniveau
Het milieueffectrapport moet beleidsopties voor de lange termijn verkennen, laten zien waar ze elkaar in de weg zitten of elkaar versterken, en de effecten onderzoeken van pakketten van mogelijke maatregelen. Om het milieubelang hierbij volwaardig mee te wegen adviseert de Commissie om de doelen voor het rivierengebied zoveel mogelijk te concretiseren. Ook moet duidelijk zijn hoe het programma zich verhoudt tot ander beleid dat invloed heeft op het rivierengebied. Dit is nodig om te kijken welke maatregelen de doelen kunnen halen. Het rapport kan vervolgens laten zien wat de effecten van de verschillende maatregelen zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
dr. Roeland During
drs. ing. Sanne Ebben-Gerrits
ir. Casper van der Giessen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Provincie Overijssel
Provincie Gelderland
Provincie Limburg
Provincie Zuid-Holland
Provincie Noord-Brabant
Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
B2 Winning van mineralen door afbaggering van de zee-, meer- of rivierbodem
K2 Projecten voor de overbrenging van water tussen stroomgebieden, met uitzondering van overbrenging van via leidingen aangevoerd drinkwater
K4 Werken voor kanalisering en werken ter beperking van overstromingen

Bijgewerkt op: 30 apr 2024