3435. Boezembemaling Overwaard

Waterschap Rivierenland wil het watersysteem in de Alblasserwaard anders inrichten. Het lukt niet meer om het waterpeil onder extreme omstandigheden te beheersen. Ook is het water bij de huidige inlaat steeds vaker (te) zout. Voor de nieuwe inrichting zijn één of twee nieuwe gemalen nodig. Voordat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besluiten over het project worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-04-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
07-07-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
Het waterschap wil Hardinxveld en Groot Ammers Sluis als mogelijke gemaallocaties onderzoeken. Omdat Groot Ammers West naar verwachting minder invloed heeft op de woon- en leefomgeving, landschap, cultuurhistorie en recreatie, adviseert de Commissie ook deze als mogelijke locatie in het rapport mee te nemen.
 
In de toekomst kan een hoger waterpeil in de polders van de Alblasserwaard nodig zijn, bijvoorbeeld om water voor droge zomers langer vast te houden. Daarom adviseert de Commissie in het rapport te onderbouwen dat het nieuwe watersysteem ook voldoet als in de toekomst gekozen wordt voor een hoger polderpeil.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
dr. Wilfried ten Brinke
drs. Gert Dekker

Voorzitter: Eric van der Burg
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rivierenland

Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 07 jul 2020