3432. Afvalverbranding Suez ReEnergy te Roosendaal

Suez ReEnergy Roosendaal wil de capaciteit van de bestaande afvalverbrandingsinstallatie vergroten zodat deze meer afval kan verwerken en meer elektriciteit kan opwekken. De installatie gaat dan 460.000 ton afval per jaar verbranden. Nu verbrandt deze 386.000 ton afval per jaar.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-10-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
13-11-2019 Aankondiging start procedure
14-11-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
23-01-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
In de huidige situatie stoot de afvalcentrale al een flinke hoeveelheid stikstof uit. Suez ReEnergy wil voorkomen dat de hoeveelheid stikstof toeneemt als de capaciteit is vergroot, zodat deze blijft passen binnen de bestaande natuurvergunning. Omdat extra stikstof gevolgen kan hebben voor beschermde natuurgebieden, adviseert de Commissie in het milieueffectrapport goed te onderbouwen hoe meer afval kan worden verbrand zonder dat dit leidt tot grotere emissies van stikstof

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
ir. Tilly Fast
ing. Ben Peters

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
SITA ReEnergy Roosendaal B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 23 jan 2020