3423. Verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen

De provincies Utrecht en Gelderland willen de Rijnbrug bij Rhenen aanpassen om verkeersproblemen op de N233 op te lossen. Hiervoor moet de brug verbreed worden en de op- en afritten aangepast. Voordat Provinciale Staten besluiten over het benodigde inpassingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Zij hebben de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-07-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
18-12-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De N233 wordt door zowel lokaal als regionaal verkeer gebruikt, bijvoorbeeld als route tussen de A12 en de A15. Voor een goed onderbouwd besluit over de aanpassingen aan de Rijnbrug is het nodig de verkeersproblemen op en rondom de N233 goed in kaart te brengen. Dit bepaalt namelijk de te vergelijken alternatieven in het milieueffectrapport. Zo blijkt uit verkeerscijfers van de provincies al dat het verbreden van de brug een verkeersaantrekkende werking heeft, wat in de toekomst nieuwe knelpunten kan veroorzaken. 
Hoewel de aanleiding voor het project een verkeerskundige is, zijn er diverse andere projectdoelen (onder andere leefmilieu en klimaat). De Commissie vraagt daarom in het rapport tenminste ook één alternatief te onderzoeken gericht op deze doelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
Hans J.A. van Leeuwen, BSc
ir. Ruud Westerhof

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Utrecht
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
C01.2 2018: aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 19 dec 2019