3405. Structuurvisie World Food Center Ede

De gemeente Ede wil rond het oude kazerneterrein Maurits-Zuid het World Food Center ontwikkelen, met ruimte voor onder meer woningen en bedrijven. Het plan is beschreven in een structuurvisie. Voordat de gemeenteraad over de structuurvisie een besluit neemt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
03-05-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-06-2019 Kennisgeving MER
20-06-2019 Ter inzage legging MER
16-09-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Voor het World Food Center in Ede heeft de gemeente duurzaamheidsambities op gebied van energie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie geformuleerd. Het milieueffectrapport beschrijft per thema maatregelen om die ambities te halen, maar beschrijft niet in hoeverre de maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen en hoe deze worden gewaarborgd in de toekomst, aldus de Commissie. Zij adviseert de maatregelen concreet te maken én om een monitorings- en evaluatieplan op te stellen. 
Daarnaast wijst de Commissie erop dat het plan, door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei, geen gebruik meer kan maken van het Programma aanpak stikstofdepositie (PAS). Dit betekent dat moet worden onderbouwd dat het plan geen negatieve effecten op beschermde natuurgebieden in de omgeving heeft.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ing. Jan van der Grift
ir. Hans Huizer
ir. Joep Lax
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Tanya van Gool
Werkgroepsecretaris: Maaike Goedkoop

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ede

Bevoegd gezag
Gemeente Ede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D10 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorliften en bijbehorende voorzieningen, jachthavens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijk gebied, permanente kampeer en caravanterreinen of themaparken. Ingeval >=250

Bijgewerkt op: 19 sep 2019