3401. Strandeiland (IJburg 2) gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil Strandeiland ontwikkelen, als onderdeel van de tweede fase IJburg. Het plan is om onder andere 8000 woningen, een jachthaven, een tramverbinding, een afvalwaterzuiveringsinstallatie en warmte-koudeopslag te realiseren. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-04-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
05-06-2019 Aankondiging start procedure
06-06-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
07-10-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
05-12-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
24-09-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft maatregelen voor een energieneutraal, klimaatbestendig en circulair Strandeiland. Een compleet overzicht van mogelijke maatregelen, met bijbehorende omgevingseffecten, ontbreekt nu nog in het rapport. Zo’n overzicht helpt om keuzes die nu en in de toekomst worden gemaakt beter te onderbouwen, zegt de Commissie. Minder autoverkeer op Strandeiland is een andere ambitie van de gemeente. De Commissie adviseert om aanvullend onderzoek te doen naar maatregelen om dit voor elkaar te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van extra fietspaden en aan meer en frequenter openbaar vervoer. Ook over het gevolg van Strandeiland voor de doorstroming op de A10 is verder onderzoek nodig. De behoefte aan een jachthaven vraagt meer onderbouwing, vindt de Commissie. Ook in relatie tot de natuurdoelstellingen voor het IJmeer en het Markermeer. Er is meer onderzoek nodig naar de gevolgen van meer waterrecreatie voor beschermde watervogels. 
De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het rapport aan te geven welke varianten eerder zijn verkend en welke nu onderzocht worden voor bijvoorbeeld energieneutraliteit en een klimaatbestendige woonomgeving. Kijk bijvoorbeeld naar een variant met daken met zonnepanelen en naar een variant met daken met groen. Bepaal dan hoeveel duurzame energie wordt opgewekt met de zonnepanelen en in welke mate groen op de daken hittestress voorkomt en water bij extreme neerslag kan opvangen. Beschrijf ook hoe gemonitord gaat worden, om zo in de gaten te houden of de ambities echt gehaald worden. 
Speciale aandacht vraagt de Commissie voor de gevolgen van de ontwikkeling van Strandeiland voor nabijgelegen natuurgebieden, zoals het IJmeer en Markermeer. Door toename van bootverkeer en recreatie kunnen daar vogels verstoord worden. Ook kan de toename van wegverkeer en het gebruik van machines en schepen in de aanlegfase zorgen voor extra stikstof. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

bc. Rein Bruinsma
ir. Gerard Jan Hellinga
ing. Ben Peters
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 24 sep 2020