3396. Transformatie Hamerkwartier Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil het Hamerkwartier, een bedrijventerrein in Amsterdam-Noord, transformeren naar een gebied waar wonen en werken samengaan. Het gebied moet een hoge dichtheid van woningen en andere voorzieningen krijgen. Voordat de gemeenteraad besluit over deze plannen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
17-06-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
22-04-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-08-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De gemeente heeft in de nieuwe wijk ambities op het gebied van stedelijkheid, ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid, sociaal, leefbaarheid en duurzaamheid. In het rapport zijn goed beschreven welke milieueffecten er kunnen optreden, zegt de Commissie. Zo blijkt dat het drukker wordt op de weg, waardoor er meer verkeerslawaai ontstaat. Daarentegen zal het lawaai dat afkomstig is van industrie juist verminderen en ontstaat er een gezondere leefomgeving door de komst van meer bomen en planten in de wijk. De Commissie heeft nog wel een belangrijk aandachtspunt. Ze adviseert om de parkeerdruk in het gebied beter te onderzoeken. Ze vindt dat de gevolgen voor de omgeving daarvan inzichtelijk moeten zijn en de bereikbaarheid van het gebied erbij betrokken moet worden. Tot slot geeft de Commissie een aantal verbeterpunten mee op het gebied van de gewenste mobiliteitsmix, voor het thema geluid en over het onderzoek naar sociale effecten. Ze vindt ook dat op voorhand duidelijk moet zijn hoe de effecten gemonitord gaan worden en hoe de gemeente kan bijsturen als dat nodig is. De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen en pas daarna een besluit te nemen over de transformatie van het Hamerkwartier. 

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente heeft zes ambities vastgelegd voor de transformatie van het Hamerkwartier, zoals een hoogstedelijk karakter, bereikbaarheid en een ongedeelde wijk. De Commissie adviseert om de ambities te vertalen naar concrete doelstellingen, zodat verschillende invullingen hierop kunnen worden getoetst.
De Commissie verwacht dat de bereikbaarheid van de wijk en de geluidbelasting door het nabijgelegen bedrijf Albemarle kritische factoren zijn om de ambities van de gemeente te behalen. Daarom adviseert zij om in het milieueffectrapport varianten te onderzoeken om dit inzichtelijk te maken. Dan is duidelijk welke mogelijkheden de gemeente heeft en wat de effecten van haar keuzes zijn voor de leefomgeving.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jos Cuijpers
Pieter Feij, MSc
ir. Hans Huizer
Hans J.A. van Leeuwen, BSc
ir. Ruud Westerhof

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=

Bijgewerkt op: 10 aug 2021